Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στο πρόγραμμα “ASSURE” Eletaen Team 15 Νοεμβρίου, 2023

Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στο πρόγραμμα “ASSURE”

 

Νοέμβριος 2023

 

 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στο ερευνητικό έργο «ASSURE: Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ανεμογεννήτριες», διάρκειας 28 μηνών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου ASSURE είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου, αξιόπιστου εργαλείου λογισμικού για τον ακριβή προσδιορισμό, μετριασμό και αντιμετώπιση των επιδράσεων ειδικών θεμάτων clutter των Ανεμογεννητριών (Α/Γ) σε Ραντάρ επιτήρησης. Συγκεκριμένα, το έργο προτείνει τη σχεδίαση ενός αυτοματοποιημένου, παραμετρικού και επεκτάσιμου εργαλείου λογισμικού για την ακριβή εκτίμηση και μετριασμό των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από Ανεμογεννήτριες στα γειτονικά συστήματα Ραντάρ. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων ανάλυσης για υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης σε βεβαρυμμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, με τη μείωση των ψευδών συναγερμών και την αύξηση της πιθανότητας ανίχνευσης.

Το ASSURE εστιάζει στην επίδραση των Ανεμογεννητριών που κείνται εντός της περιοχής κάλυψης των Ραντάρ. Λόγω των Ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων σκέδασης και clutter που προκαλούνται από την περιστροφική κίνηση των πτερυγίων των Ανεμογεννητριών, η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων κοντά στα πεδία επιτήρησης Ραντάρ επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία τους για τον εντοπισμό και αναγνώριση στόχων. Έτσι απαιτείται συστηματική καταγραφή και επίλυση των επιδράσεων αυτών.

Το ASSURE φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω θέματα αναπτύσσοντας ένα αυτοματοποιημένο, παραμετρικό και επεκτάσιμο εργαλείο λογισμικού (software tool) βασισμένο σε ακριβή θεωρητικά μοντέλα και παραμέτρους προσομοίωσης, που οπτικοποιεί τις επιδράσεις των Αιολικών Πάρκων χρησιμοποιώντας τύπους τοπογραφικών δεδομένων, σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Το εργαλείο θα πραγματοποιεί ακριβή εκτίμηση των ανεπιθύμητων επιδράσεων των Ανεμογεννητριών στα Ραντάρ δημιουργώντας ένα ακριβές και συστηματικό μοντέλο των σχετικών επιδράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των Ανεμογεννητριών και των Ραντάρ καθώς και τα χαρακτηριστικά σκέδασης των στόχων δίνοντας τη δυνατότητα καθορισμού ζωνών απαγόρευσης.

Οι λοιποί φορείς που συμμετέχουν  στο έργο ASSURE είναι το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ (συντονιστής), η European Dynamics Α.Ε., η ΕΝΤΕΚΑ Αιολικά Πάρκα Κρήτης Α.Ε. και το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.

Κωδικός έργου: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ / ΓΓΕΚ (MIS-ΟΠΣ): 5131415