Οι Α.Π.Ε. στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης Α.Π.Ε. στην κατανάλωση ενέργειας, κυρίως μέσω των εθνικών δεσμευτικών στόχων για το 2020 και του κεντρικού ευρωπαϊκού στόχου για το 2030, που μόλις πρόσφατα συμφωνήθηκε να ανέλθει σε 32% συνεισφορά των Α.Π.Ε. …

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών Α.Π.Ε., η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε το Πλαίσιο των προτάσεών της για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής και την ΑΕΠΟ …

The strategic role of wind potential of Greece for the Energy Security

The strategic role of wind potential of Greece for the Energy Security The massive development of Renewable Energy Sources, including in particular the development …

Οι απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 16/04/2018 τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Πρόκειται για κωδικοποιημένη σύνοψη των βασικών θέσεων που καλύπτουν όλα τα ζητήματα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής…

Βασικό κείμενο πολιτικής και θέσεων | Μάρτιος 2018

Το Βασικό κείμενο πολικής και θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ έχει συνταχθεί με στόχο την προώθηση της αιολικής ενέργειας …

Ολοκληρωμένη Πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών

Την ολοκληρωμένη πρότασή της για την αναπροσαρμογή του μηχανισμού της Χρέωσης Προμηθευτών έχει υποβάλει στις αρμόδιες αρχές η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ.
Η αναπροσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς (target model), …

Βασικές θέσεις για την τροποποίηση του Χωροταξικού των Α.Π.Ε.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συγκρότησε το Φεβρουάριο 2018 ομάδα εργασίας για την σύνταξη των προδιαγραφών για την πρόσληψη συμβούλου-μελετητή για την τροποποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι εφόσον κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του, το νέο Πλαίσιο δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά ..

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Οι αναλυτικές θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το σύστημα των διαγωνισμών Α.Π.Ε.

Κοινή Ανακοίνωση φορέων ΑΠΕ για τη Χρέωση Προμηθευτών

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Μάρτιος 2017

Πλαίσιο Δράσεων για την Ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας σε μια Υγιή Ηλεκτρική Αγορά

Η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη νέα νομοθεσία για το μηχανισμό υποστήριξης των νέων επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας

Ενόψει της μετάβασης στο νέο μηχανισμό ενίσχυσης των Α.Π.Ε. σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς προστασίας περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020 της ΓΔ Ανταγωνισμού (EEAG), η ΕΛΕΤΑΕΝ επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Η πρόταση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.. Δεν ασχολείται …

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Απρίλιος 2015

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ, Απρίλιος 2015

Το αναπτυξιακό πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια

Πρόταση ΕΛΕΤΑΕΝ για το Μέλλον. Σχέδιο για ένα νέο Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην Αιολική Ενέργεια,

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Ιούνιος 2011

Σήμερα, εν μέσω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, υλοποιούνται παραγωγικές επενδύσεις ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας, υπερδιπλασιάζοντας τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας
Η Πολιτεία πρέπει να πάρει καθαρή θέση με έξι άξονες παρέμβασης …

Βασικό κείμενο για την κριτική στην Αιολική Ενέργεια

Την τελευταία 15ετία έχουν υπάρξει περίοδοι κατά τις οποίες έχει ασκηθεί έντονη κριτική στην Αιολική Ενέργεια. Ξεκινώντας αρχικά από μη επιστημονικές φοβίες που διατυπώθηκαν κυρίως σε τοπικό επίπεδο ή αναπαράγοντας ποικίλες κριτικές…