Πλαίσιο Προτάσεων για τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. Eletaen Team 9 Νοεμβρίου, 2020

Πλαίσιο Προτάσεων για τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ προετοίμασε ένα συνολικό Πλαίσιο Προτάσεων για το Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε., που υπέβαλε στο ΥΠΕΝ. Το Πλαίσιο περιλαμβάνει έκτακτα και μόνιμα μέτρα για τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Τα έκτακτα μέτρα αφορούν αποκλειστικά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνουν:

  1. Την χρήση δημόσιων πόρων (ευρωπαϊκών ή εθνικών) για την κάλυψη του μέρους του ελλείμματος που οφείλεται στην κρίση της πανδημίας.
  2. Τη μείωση των ΥΚΩ με ισόποση αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, με μερική προεξόφληση της αναμενόμενης μείωσης των ΥΚΩ λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης και των ΜΔΝ.
  3. Τη διατήρηση του μηχανισμού ΜΜΚΘΣΣ και για το 2021.

Τα μόνιμα μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται σταδιακά από το 2020 κ.ε. και περιλαμβάνουν:

  1. Αύξηση από 1.1.2020 στο 85% του ποσοστού από τις δημοπρασίες CO2 που διατίθεται στον ΕΛΑΠΕ.
  2. Καθορισμό από 1.1.2022 του ύψους σταθερής καταβολής ανά MWhΑΠΕ από τους Προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ, με τρόπο προβλέψιμο και προ-ανακοινωμένο. Η καταβολή αυτή, που θα ενσωματώσει τον καταργούμενο ΜΜΚΘΣΣ, δεν θα ξεπερνά το επίπεδο του 2019 (που ήταν ~60 €/MWhΑΠΕ περιλαμβανομένων των καταβολών μέσω ΗΕΠ, Αποκλίσεων και ΜΜΚΘΣΣ). Ένας τέτοιος μηχανισμός προσφέρει προστασία από τη διακύμανση των τιμών της αγοράς στον ΕΛΑΠΕ και τους Προμηθευτές.
  3. Λελογισμένη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ με ισόποση αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ ως μερική αντιστροφή της απόφασης του 2019.
  4. Διάθεση μέρους του ΕΦΚ καυσίμων κίνησης (ντίζελ, βενζίνη, κλπ. για μεταφορές) π.χ. 3 λεπτών ανά λίτρο, υπέρ ανανεώσιμης ηλεκτροκίνησης, με ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ευρύτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.

Δείτε το Πλαίσιο των προτάσεων ΕΔΩ