Παρατηρήσεις στις διατάξεις για τις Α.Π.Ε. του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ Eletaen Team 17 Μαρτίου, 2020

Παρατηρήσεις στις διατάξεις για τις Α.Π.Ε. του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 4 Μαρτίου 2020, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Το Σχέδιο περιέχει διατάξεις για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Κεφάλαιο Α), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Κεφάλαιο Β) και τις Προστατευόμενες Περιοχές (Κεφάλαια Γ και Δ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στη διαβούλευση με αναλυτικές παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ:

Το Κεφάλαιο Β περιέχει τις θετικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση της άδειας παραγωγής που είχαν ανακοινωθεί. Συνδυαζόμενο με τις επικείμενες, άκρως απαραίτητες, παρεμβάσεις στη λοιπή αδειοδότηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο νέο συνολικό αδειοδοτικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. Θα πρέπει βεβαίως να γίνουν αποδεκτές μερικές σημαντικές παρατηρήσεις που περιέχονται στο υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Επίσης το Κεφάλαιο Β περιέχει μερικές από τις προτάσεις που είχαμε υποβάλει με το τελευταίο υπόμνημά μας της 20.1.2020 αλλά δεν έχει ενσωματώσει άλλες.

Για παράδειγμα έχει ενσωματώσει:

 • την άποψη μας ότι δεν πρέπει να χορηγείται Βεβαίωση σε κορεσμένα δίκτυα (σημείο 10 του υπομνήματος της 20.1.2020)
 • την πρότασή μας για κατάτμηση των αδειών παραγωγής (σημείο 16.β)
 • την άποψη το κριτήριο 7D για απόσταση από ανεμογεννήτρια γειτονικού πάρκου, να μην ελέγχεται κατά την καταχώρηση (σημείο 5)

Από τις υπόλοιπες προτάσεις μας που το σχέδιο δεν υιοθέτησε αναφερόμαστε ακολούθως αναλυτικά σε όσες θεωρούμε πιο σημαντικές.

Τέλος, το σχέδιο νόμου περιέχει μία τουλάχιστον κρίσιμη διάταξη που δεν είχε παρουσιαστεί κατά τους προηγούμενους μήνες της διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ποινή της αυτοδίκαιης παύσης της Βεβαίωσης ακόμα και όταν για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αδειοδότησης για τη λήψη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης δεν ευθύνεται  ο επενδυτής αλλά οι καθυστερήσεις της Διοίκησης (άρθρο 12, παρ. 2.α.ββ).

Πέραν των ανωτέρω, προτείνουμε το Κεφάλαιο Β:

 • Να περιλάβει πιο επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες που δεν θα επιτρέπουν σε φορείς που δεν διαθέτουν την αναγκαία δέσμευση και βούληση, να εκμεταλλευτούν το νέο απλοποιημένο περιβάλλον εις βάρος της πραγματικής υλοποίησης έργων.
 • Να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις διαδικασίες τροποποίησης των υφιστάμενων αδειών που είναι ήδη σε ανάπτυξη.
 • Να θέσει πιο πολλές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποφευχθούν υπερβολές και καταχρηστικές συμπεριφορές που θα επιτρέψουν την αθρόα έκδοση Βεβαιώσεων Καταχώρησης χωρίς σοβαρές πιθανότητες υλοποίησης. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα στους Διαχειριστές και τις λοιπές υπηρεσίες και πιθανόν θα ήταν δυσεξήγητο στις τοπικές κοινωνίες.

Το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ οργανώνεται ως ακολούθως:

 • Στο πρώτο Μέρος περιέχονται προτάσεις για πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις μερικές από τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στο ΥΠΕΝ.
 • Στο δεύτερο Μέρος περιέχεται αναλυτικός σχολιασμός των άρθρων του Κεφαλαίου Β.

Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις που παρουσιάζονται στο πρώτο Μέρος αφορούν:

 • Τη δυνατότητα για παράταση προθεσμιών λόγω της έκτακτης κατάστασης για την οικονομία από την κρίση κορωνοϊού.
 • Τη δυνατότητα άμεσης υποβολής αιτήσεων από έργα διαγωνισμών που τροποποιούν το πολύγωνό τους.
 • Την ανάγκη να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και να μην κωλύονται από ανώριμα έργα, αιτήματα για τροποποιήσεις σχεδιασμού έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή
 • Τη δυνατότητα να επιστρέφεται  η εγγυητική επιστολή της ΟΠΣ σε έργα εκτός διαγωνισμών όπως ισχύει και για τα έργα με διαγωνισμό.

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ με τις προτάσεις για τις διατάξεις περί Α.Π.Ε. ΕΔΩ

Δείτε το κείμενο του σχεδίου νόμου με ενσωματωμένες τις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ με τις προτάσεις για τις διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και προστασία ΕΔΩ

Δείτε τη συνοδευτική επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ