Υπόμνημα προς τη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Eletaen Team 19 Νοεμβρίου, 2019

Υπόμνημα προς τη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου  2019

Υπόμνημα με τις απόψεις της για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων. Όπως σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, η ΕΛΕΤΑΕΝ στη συνοδευτική επιστολή της:

  1. Το άρθρο 19 ικανοποιεί πάγιο αίτημά μας και επιλύει μερικώς το πρόβλημα αποζημίωσης των εν λειτουργία έργων με Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) που παρέμειναν απλήρωτα επί 4 μήνες.
  2. Το άρθρο 20 διαμορφώνει το πλαίσιο για συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση. Δεν αναμένεται πάντως ότι το πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί σύντομα. Τουλάχιστον όχι πριν την επαρκή ωρίμανση της νέας ηλεκτρικής αγοράς, αφού αυτή λειτουργήσει. Έως τότε ο μηχανισμός λειτουργικής ενίσχυσης θα είναι το απαραίτητο και βασικό εργαλείο ανάπτυξης των Α.Π.Ε.
  3. Το άρθρο 21 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τη δυνατότητα που προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να καθορίζεται σε μεγάλες επενδύσεις Α.Π.Ε. άνω των 250MW η τιμή αναφοράς της παραγόμενης ενέργειας με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μεμονωμένο σχήμα ενίσχυσης).
    Το άρθρο αυτό αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν αντικειμενική δυσκολία να συμμετέχουν στους -περιορισμένης ισχύος- διαγωνισμούς.
  1. Το άρθρο 24 αφορά την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ). Η ΕΛΕΤΑΕΝ δεν συμφωνεί με την απαγόρευση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος άνω του 1MW από τις γαίες αυτές.
  2. Το άρθρο 26 εμπεριέχει ρυθμίσεις του επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα έργα Α.Π.Ε. (ι) να μην έχουν προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας και (ιι) να έχουν ευθύνη εξισορρόπησης των αποκλίσεων που προκαλούν. Η κρίσιμη ημερομηνία για τις νέες αυτές υποχρεώσεις είναι η 4η Ιουλίου 2019.
    Όμως, η περίπτωση γ) της παρ. 4 ανατρέπει αναδρομικά την προτεραιότητα στην κατανομή του φορτίου έργων Α.Π.Ε. με υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η ανατροπή είναι προφανώς αντίθετη στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Περαιτέρω, κατά την άποψη μας η συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου νόμου παραβιάζει το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/943. Η διάταξη αυτή του Κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει ρητώς και με σαφήνεια την αναδρομική αυτή ανατροπή.

Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει με τις νέες διατάξεις, σχετίζεται με την καθυστέρηση που υπάρχει στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς. Η Ελλάδα δεν διαθέτει εύρυθμες ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης, οι οποίες προϋποτίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η έλλειψη αυτή θα δημιουργήσει  δυσκολίες στους παραγωγούς Α.Π.Ε. να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με ελάχιστο κόστος στις νέες υποχρεώσεις τους.

Το Υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε στην Επιτροπή ο Παναγιώτης Παπασταματίου.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το Υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε την συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ ΕΔΩ