Βασικές θέσεις για τα νέα ΠΧΠ και το υφιστάμενο ΕΧΠ-ΑΠΕ Eletaen Team 27 Οκτωβρίου, 2019

Βασικές θέσεις για τα νέα ΠΧΠ και το υφιστάμενο ΕΧΠ-ΑΠΕ

Κυριακή, 27 οκτωβρίου 2019

Κατά την τελευταία περίοδο έχουν εκδοθεί αρκετά νέα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) και έχουν ολοκληρωθεί όλες σχεδόν οι μελέτες για όσα εκκρεμούν. Παράλληλα, αναμένεται η ανάθεση της υποστηρικτικής μελέτης για την αναθεώρηση του υφιστάμενου ΕΧΠ-ΑΠΕ. Τέλος, αναμένεται να εκπονηθεί η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΕΤΑΕΝ διαβίβασε στη Κυβέρνηση τις αναλυτικές της θέσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές και τροποποποιήσεις.

Σε αρκετά από τα ΠΧΠ υφίστανται διατάξεις που καταφανώς έρχονται σε αντίθεση με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ήτοι το ΕΧΠ-ΑΠΕ, και τη νομοθεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΠΧΠ Κρήτης που περιέχει διάταξη με την οποία προτείνεται κατεύθυνση για τον συλλήβδην αποκλεισμό των αιολικών πάρκων από τις περιοχές Natura (Κεφ. Γ, αρ. 6, παρ. 3). Ο οριζόντιος αυτός αποκλεισμός, εκτός από αντιεπιστημονικός, είναι αντίθετος προς το άρθρο 6 του ΕΧΠ-ΑΠΕ και προς την παρ. 8, του άρ. του ν. 1650/1986, όπως τέθηκε με το αρ. 5 του ν.3937/2011. Η ύπαρξη τέτοιων διατάξεων στο σώμα των Υπουργικών Αποφάσεων που εγκρίνουν τα ΠΧΠ δημιουργούν μεγάλη σύγχυση και τείνουν -αν και μη εφαρμοστέες- να λαμβάνονται υπόψη από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά τη φάση εξέτασης συγκεκριμένων επενδύσεων.

Εκτός από την κατάργηση τέτοιων διατάξεων, απαιτείται επιπλέον να υπάρξει σαφής νομοθετική διάταξη που να τονίζει ότι το Ειδικό Πλαίσιο είναι υπερκείμενο των Περιφερειακών, και σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, υπερισχύει το Eιδικό. Είναι κρίσιμο να επισημανθεί ότι η εφαρμογή διαφορετικών ερμηνειών της χωροταξικής νομοθεσίας ανά Περιφέρεια, εγκυμονεί τον κίνδυνο παρεισφρήσεως υποκειμενικών κριτηρίων στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, προκαλώντας σύγχυση στην εφαρμογή λόγω θέσπισης αλληλοαναιρούμενων κανόνων ανά Περιφέρεια και αμφισβήτηση της εκφρασμένης πολιτικής της Ελληνικής Πολιτείας η οποία γίνεται μέσω του Γενικού και των Ειδικών Χωροταξικών. Ουσιαστικά ζητούμε να επανέλθει μια διατύπωση ανάλογη με την παρ. 3 του αρ. 9 του ν. 3851/2010  που είχε προσθέσει νέα παρ. 3 στο καταργηθέν πλέον άρθρο 9 του ν. 2742/1999.

Τέλος, στο συνημμένο υπόμνημα καταγράφονται αναλυτικές παρατηρήσεις για το υφιστάμενο ΕΧΠ. Οι παρατηρήσεις αυτές – αν και επεκτείνονται ελαφρώς – δεν καλύπτουν αναλυτικά όλο το εύρος των θεμάτων που θα πρέπει να προωθηθούν με την αναθεώρησή του. Για παράδειγμα, η αναθεώρηση του ΕΧΠ-ΑΠΕ θα πρέπει να καλύψει σε επαρκές βάθος την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων.

Δείτε τις βασικές θέσεις για τα νέα ΠΧΠ και το ΕΧΠ-ΑΠΕ σε pdf

Δείτε τις αναλυτικές θέσεις για το υφιστάμενο ΕΧΠ-ΑΠΕ σε pdf

Δείτε τις βασικές θέσεις για την τροποποίηση του ΕΧΠ-ΑΠΕ της 15.2.2018 ΕΔΩ