Θέσεις για τη διείσδυση Α.Π.Ε. στην Πελοπόννησο Eletaen Team 15 Φεβρουαρίου, 2019

Θέσεις για τη διείσδυση Α.Π.Ε. στην Πελοπόννησο

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Τις απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το περιθώριο ισχύος Α.Π.Ε. στην Πελοπόννησο υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ. Έχοντας ορατό το χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της νέας γραμμής 400kV Μεγαλόπολη – Αντίρριο αλλά και για την ολοκλήρωση της «μικρής διασύνδεσης» της Κρήτης, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι η ελάχιστη ισχύς για την οποία πρέπει να χορηγηθούν ΟΠΣ -όσον αφορά τα αιολικά- είναι 516,8MW, όση δηλαδή η ισχύς που είχε ήδη λάβει ΟΠΣ που ακυρώθηκαν λόγω μη υποβολής εγγυητικών επιστολών.

Η επιστολή επισημαίνει το παράδοξο να τίθεται σε λειτουργία μια νέα γραμμή 400kV και να θεωρείται ότι αυτή προσφέρει μόνο 285MW – 485ΜW νέας ισχύος Α.Π.Ε., οδηγώντας σε συνολικό όριο απορρόφησης (1.700MW – 1.900ΜW) χαμηλότερο από αυτό που είχε τεθεί με την Αποφ. ΡΑΕ 699/2012 και για το οποίο είχαν χορηγηθεί ΟΠΣ χωρίς τη γραμμή αυτή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι από τα προαναφερόμενα νούμερα, ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει τελικώς να προτείνει να δοθούν προσφορές σύνδεσης έργων Α.Π.Ε. «έως του ασφαλούς ορίου των 1.700MW» δηλαδή μόλις για νέα 285MW έργων, μια εξαιρετικά  συντηρητική προσέγγιση.

Στο συνημμένο υπόμνημα η ΕΛΕΤΑΕΝ παραθέτει πιο αναλυτικά τις απόψεις της.

Ως βασικά συμπεράσματα-αιτήματα του υπομνήματος αυτού, καταγράφονται τα ακόλουθα:

  1. Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμφωνεί με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για άμεση χορήγηση νεών ΟΠΣ. Καλεί λοιπόν όπως οι Διαχειριστές ξεκινήσουν άμεσα την έκδοση ΟΠΣ σύμφωνα με την υφιστάμενη δημοσιοποιημένη λίστα έστω και για το εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο των 285MW που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ, χωρίς πρόσθετη μελέτη ή συζήτηση επί του θέματος. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.
  2. Για τον ορθότερο προσδιορισμό του περιθωρίου ισχύος νέων Α.Π.Ε. που θα λάβουν τελικώς ΟΠΣ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικά η ήδη δρομολογηθείσα «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης. Αν ληφθεί υπόψη το φορτίο της Κρήτης (με τον περιορισμό της χωρητικότητας της καλωδιακής σύνδεσης και το κριτήριο Ν-1) δημιουργείται νέος πρόσθετος χώρος για νέες Α.Π.Ε. ύψους τουλάχιστον 180MW.
  3. Πρέπει να υπάρξει διάκριση «γεωγραφικής» και «ηλεκτρικής» Πελοποννήσου. Η ισχύς έργων Α.Π.Ε. που προβλέπεται η σύνδεσή τους σε σημείο του Συστήματος στην περιοχή των Πατρών (και ειδικά ανάντη του Υ/Σ Πάτρα ΙΙ προς Δυτική Ελλάδα) δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στον αριθμό των MW που τελικά θα αποφασιστεί να λάβουν νέες προσφορές στην «ηλεκτρική» Πελοπόννησο.
  4. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη (το αντίθετο) η υπόθεση ότι οι μονάδες φυσικού αερίου θα πρέπει να λειτουργούν στο τεχνικό τους ελάχιστο σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια, εμποδίζοντας έτσι την απορρόφηση ισχύος από μονάδες Α.Π.Ε. και μειώνοντας την  PΑΠΕ. Εφόσον ο πίνακας 3 της Εισήγησης του ΑΔΜΗΕ διορθωθεί κατά τα ανωτέρω, δημιουργείται νέος πρόσθετος χώρος για Α.Π.Ε. ύψους μέχρι 383MW.
  5. Η χορήγηση ΟΠΣ για τουλάχιστον 516,8MW νέων αιολικών πάρκων (αλλά και για 150,2MW νεών φ/β σταθμών) είναι απολύτως ρεαλιστική.
    Η ανωτέρω κατανομή της ελάχιστης ισχύος που προτείνεται να διατεθεί σε νέες ΟΠΣ, πέραν του ότι είναι συμβατή με τις προηγουμένως χορηγηθείσες ΟΠΣ, ικανοποιεί μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των τεχνολογιών αιολικών και φωτοβολταϊκών στο σχεδόν κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, που είναι μια εξαιρετικά ανεμώδης περιοχή. Οι λόγοι που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόμνημα, τεκμηριώνουν ότι με κριτήριο την μεγιστοποίηση της διείσδυσης πράσινης ενέργειας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιορισμένου πόρου του τοπικού δικτύου, πρέπει η διατιθέμενη ισχύς να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό από αιολικά πάρκα.
  6. Σε σχέση με τον ειδικό όρο που προτείνεται να περιλαμβάνεται στις νέες ΟΠΣ, η ΕΛΕΤΑΕΝ αντιπροτείνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού Α.Π.Ε. να γίνεται κανονικά χωρίς περιορισμούς και ο ειδικός όρος να προβλέπει δικαίωμα των Διαχειριστών να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε περικοπές ισχύος στους σταθμούς αυτούς, εφόσον απαιτείται από τις συνθήκες του Συστήματος. Το δικαίωμα αυτό των Διαχειριστών θα παύει αυτόματα με την  υλοποίηση των ανωτέρω έργων 400kV. Αυτό φυσικά ισχύει και για τις εν ισχύ ΟΠΣ που διαθέτουν ανάλογο όρο.
  7. Για λόγους επιτάχυνσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει η χορήγηση των νέων ΟΠΣ να μη γίνει ταυτόχρονα για όλα τα έργα που καλύπτουν τη προς διάθεση ισχύ, αλλά ΟΠΣ να εκδίδονται σειριακά ή έστω κατά μικρές ομάδες έργων που είναι διαδοχικά στη λίστα προτεραιότητας που έχει δημοσιοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ