Η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη νέα νομοθεσία για το μηχανισμό υποστήριξης των νέων επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας Eletaen Team 3 Νοεμβρίου, 2015

Η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη νέα νομοθεσία για το μηχανισμό υποστήριξης των νέων επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2018

Ενόψει της μετάβασης στο νέο μηχανισμό ενίσχυσης των Α.Π.Ε. σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς προστασίας περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020 της ΓΔ Ανταγωνισμού (EEAG), η ΕΛΕΤΑΕΝ επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Η πρόταση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.. Δεν ασχολείται με τους μελλοντικούς κανόνες της νέας συνολικής αγοράς ηλεκτρισμού. Συνοδεύεται όμως από τη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ ο διεθνής οίκος Poyry, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είχε κάνει η ΡΑΕ για το θέμα πριν από περίπου ένα έτος.

Η πρόταση για το νέο μηχανισμό περιλαμβάνει:

  1. Υιοθέτηση ενός συστήματος μεταβλητού περιθωρίου πριμοδότησης με μονόδρομες πληρωμές (variable feed-in premium with one-way payments), με τιμή αναφοράς (reference price) την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ωριαία βάση) με κατώφλι προστασίας. Ο σχεδιασμός αυτός εξασφαλίζει σταθερό έσοδο για τους σταθμούς για τα πρώτα χρόνια που δεν υπάρχει επί της ουσίας αγορά στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν. Μετά τη διαμόρφωση της νέας αγοράς, οι σταθμοί Α.Π.Ε. αναλαμβάνουν υποχρεώσεις αγοράς και, όπως εξηγήθηκε, το έσοδό τους θα εξαρτάται από το πώς ανταποκρίνονται σε αυτές (βλ. 1η βασική αρχή στην παρ. 1 και παρ. 2.2.1). Η απουσία της νέας συνολικής αγοράς επιβάλει να μην επιλεγεί ως τιμή αναφοράς κάποια μέση τιμή εντός οποιουδήποτε χρονικού παραθύρου (βλ. παρ. 2.2.2).
  2. Η διοικητικά καθορισμένη τιμή εξάσκησης (strike price) προτείνεται να είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τις τιμές που καθόρισε ο ν.4254/2014. Το αίτημα αυτό τεκμηριώνεται λόγω της επιβάρυνσης που έχουν υποστεί από τότε οι αποδόσεις των σταθμών Α.Π.Ε. εξαιτίας της σημαντικής επιδείνωσης των περιθωρίων κινδύνου, του κόστους κεφαλαίου, των διαδοχικών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων κλπ. (βλ. παρ. 2.3). Φυσικά, οι τιμές εξάσκησης θα επικαιροποιούνται και αναθεωρούνται κάθε έτος για τα νέα έργα με βάση το LCOE του portfolio των έργων που αναμένεται ή επιδιώκεται να υλοποιηθούν.
  3. Για τις εξαιρέσεις προτείνεται να εφαρμοσθούν τα όρια που καθορίζουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες και να εξαιρεθούν και οι σταθμοί στα ΜΔΝ (βλ. παρ. 2.1).
  4. Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις: Είναι αυτονόητο ότι η νέα νομοθεσία δεν θα επηρεάσει καθόλου τα εν λειτουργία και τα υπό κατασκευή έργα και πρέπει να περιέχει επαρκείς μεταβατικές διατάξεις (βλ. 4η βασική αρχή στην παρ. 1). Η νέα νομοθεσία δεν πρέπει να θίξει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που θα έχουν υπογραφεί έως την ψήφισή της. Επίσης, όσα έργα διαθέτουν οριστική προσφορά σύνδεσης έχοντας καταθέσει εγγυητική επιστολή έως την 31.12.2015 θα πρέπει να παραμείνουν στο σημερινό σύστημα FIT (βλ. παρ. 3).
  5. Ο τρόπος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης FIP των νέων έργων πρέπει να είναι διακριτός από τη χρηματοδότηση του μηχανισμού FIT των παλαιών έργων και να αναληφθεί από τους προμηθευτές (βλ. παρ. 4).

Δείτε την ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε τη σύνοψη της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ

Download the proposal in English

See the study of Poyry on behalf of HWEA/ELEATEN