Ανάγκη παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας

Αίτημα ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠ.ΕΝ. παράτασης αδειών εγκατάστασης

Το αίτημα της ΕΛΕΤΑΕΝ