Παρατηρήσεις σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Eletaen Team 5 Μαρτίου, 2019

Παρατηρήσεις σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων παραβρέθηκε ο ΓΔ της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παπασταματίου, υπέβαλε υπόμνημα και ανέπτυξε προφορικά τις παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στις διατάξεις περί Α.Π.Ε. του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) κυρίως στα άρθρα 67-75.

Με την εξαίρεση ίσως της αλλαγής τιμολόγησης των παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά, το σχέδιο νόμου δεν περιέχει διατάξεις για τα πιο κρίσιμα θέματα της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., όπως ενδεικτικά:

  • Η προστασία των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ).  Κατά δημοσιεύματα, με επίκληση του λογιστικού πλεονάσματος του Λογαριασμού, δρομολογείται η αφαίρεση σημαντικών χρηματικών (ταμειακών) διαθεσίμων από αυτόν – με αναδρομική για το 2018 μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών- γεγονός που θα έχει συνέπειες στο ρυθμό πληρωμών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. και θα επιβαρύνει τον ΔΑΠΕΕΠ (ΛΑΓΗΕ) με πρόσθετες υποχρεώσεις για τόκους υπερημερίας.
  • Η ριζική απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης επενδύσεων Α.Π.Ε. Σημειώνεται ότι η νέα Οδηγία 2018/2001 προβλέπει ότι ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε. δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 έτη (άρθρο 16, παρ. 4 Οδηγίας).
  • Η προώθηση μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. όμως είναι τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων άνω των 250MW, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, τα αιολικά πάρκα με υποθαλάσσιες διασυνδέσεις, η αποθήκευση κλπ. που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων το 2030.

Από τις εισαγόμενες διατάξεις, η κριτική της ΕΛΕΤΑΕΝ επικεντρώθηκε στο αρ. 74 που αφορά την αποζημίωση των εν λειτουργία έργων με ΣΕΔΠ. Η λειτουργία των έργων αυτών στην αγορά, δεν πρέπει να συνδέεται με την ύπαρξη του ΦοΣεΤεΚ αλλά με την πλήρη θέση σε εφαρμογή του νέου σχεδιασμού της αγοράς. Έως τότε τα έργα με ΣΕΔΠ θα πρέπει να αποζημιώνονται στο 100% της Τιμής Αναφοράς που τις διέπει. Εναλλακτικά, να αποζημιώνονται στο 98%-98,5% της Τ.Α. δεδομένου ότι με βάση τις διάφορες μελέτες και προσομοιώσεις, αυτό είναι το μέγιστο εύρος διακύμανσης της μηνιαίας αμοιβής τους γύρω από την  Τ.Α. Η αποζημίωση αυτή (100% ή 98%-98,5%) θα πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία σύνδεσης.

Κατά τα λοιπά η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί θετική τη στελεχιακή ενίσχυση της ΡΑΕ και του ΔΑΠΕΕΠ. Σημείωσε όμως ότι η στελεχιακή ενίσχυση δεν είναι πανάκεια και θα πρέπει να συνοδεύεται με ριζική απλοποίηση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο που θα εφαρμοσθεί η νέα διαδικασία του αρ. 72 που αφορά τον περιορισμό στην κατοχή έργων που εξαιρούνται από το διαγωνισμό. Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι τελείως αντίθετη στο φαινόμενο της τεχνητής κατάτμησης ενός μεγαλύτερου έργου σε μικρότερα και θεωρεί ότι η ΡΑΕ και οι Διαχειριστές έχουν επαρκή εμπειρία να κρίνουν πότε αυτό συμβαίνει, ασχέτως μετοχικής σύνθεσης των επιμέρους έργων. Στις περιπτώσεις αυτές (όταν π.χ. τα έργα έχουν κοινές υποδομές σύνδεσης ή οδοποιίας ή χωροθετούνται σε κοντινές περιοχές με μορφολογία που συνεπάγεται ότι, κατά την κοινή αντίληψη της τέχνης και της επιστήμης, θα έπρεπε να αποτελούν ένα έργο), η ΡΑΕ και οι Διαχειριστές θα πρέπει να απορρίπτουν τα αιτήματα. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας όλες οι σχετικές αιτήσεις και αποφάσεις, μαζί με χάρτες, θα πρέπει να αναρτιούνται σε ενιαίο γεωπληροφοριακό χάρτη στο διαδίκτυο.

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ