Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από το ΓΕΕΘΑ Eletaen Team 6 Μαρτίου, 2019

Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από το ΓΕΕΘΑ

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Επιστολή για τη διαδικασία γνωμοδότησης από το ΓΕΕΘΑ για τις αιολικές επενδύσεις απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Πλέον, οι καθυστερήσεις για διεκπεραίωση τέτοιων αιτημάτων βαίνουν αυξανόμενες και αγγίζουν τα δύο έτη. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν ακόμα και αιτήματα τροποποίησης του σχεδιασμού έργων για τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί στο παρελθόν θετικές γνωμοδοτήσεις.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη για γενναία ενίσχυση του ΕΤΗΜ ή/και άλλων αρμόδιων οργάνων του ΥΠΕΘΑ,  με προσωπικό για την επιτάχυνση της εξέτασης αιολικών πάρκων.

Περαιτέρω, έχει ήδη διαφανεί η ανάγκη για αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται σχετικά με την γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ για αιολικά πάρκα. Ενδεικτικά, ίσως να είναι πιο παραγωγικός ο διαμοιρασμός του εμπλουτισμένου (κατά την ως άνω πρόταση) στελεχιακού δυναμικού του ΕΤΗΜ σε περισσότερες από μία ανεξάρτητες ομάδες, που η κάθε μια θα εξετάζει διαφορετικές κατηγορίες αιτημάτων: (ι) μόνο μικρά έργα -π.χ. έργα ισχύος κάτω από 3MW για τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι έχει υποβληθεί τελευταίως μεγάλος όγκος αιτημάτων – (ιι) μεγαλύτερα έργα και (ιιι) αιτήματα τροποποίησης ήδη εγκεκριμένων έργων.

Η θεραπεία του προβλήματος αυτού επιβάλλεται και από τη νέα Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), η οποία προβλέπει ότι ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε. δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 έτη (άρθρο 16, παρ. 4 Οδηγίας).

Δείτε την επιστολήτης ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ