Μελέτη ΕΜΠ – ΕΛΕΤΑΕΝ για σενάρια ανάπτυξης του μείγματος Α.Π.Ε. Eletaen Team 20 Οκτωβρίου, 2022

Μελέτη ΕΜΠ – ΕΛΕΤΑΕΝ για σενάρια ανάπτυξης του μείγματος Α.Π.Ε.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

Μελέτη με τίτλο «Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του μείγματος ΑΠΕ – Αξιολόγηση λειτουργίας και εσόδων αγοράς σταθμών ΑΠΕ για 80% διείσδυση» εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, η ερευνητική ομάδα του Καθ. Σ. Παπαθανασίου, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Σχολή ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ.

Στόχος

Στόχος της μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων ανάπτυξης του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής Α.Π.Ε. στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα (ΕΔΣ), που οδηγούν σε παραπλήσια αποτελέσματα συνολικής διείσδυσης, της τάξης του 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικά σημεία που αξιολογούνται ανά σενάριο είναι το επίπεδο περικοπών της διαθέσιμης παραγωγής Α.Π.Ε. και η προκύπτουσα ετήσια διείσδυση, καθώς και η μεταβολή στις τιμές αποζημίωσης των κύριων τεχνολογιών Α.Π.Ε. από την ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη βασίζεται σε προσομοίωση της λειτουργίας του ΕΔΣ και των αγορών του για εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του μείγματος Α.Π.Ε., τα οποία χαρακτηρίζονται από το ίδιο επίπεδο ετησίως διαθέσιμης ενέργειας. Η ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που μπορεί να υφίστανται σε τοπικό επίπεδο λόγω κορεσμού των δικτύων στο εσωτερικό του ΕΔΣ. Για την προσομοίωση των αγορών του ΕΔΣ υιοθετείται cost-optimal μοντέλο ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, με ενσωμάτωση των τεχνικών περιορισμών της αγοράς εξισορρόπησης. Συνολικά εξετάζονται 6 εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του μείγματος Α.Π.Ε. για 6 διαφορετικά κλιματικά έτη.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα που επιτυγχάνει η ισορροπημένη ανάπτυξη του μείγματος αιολικών και ΦΒ. Αυτά συνοπτικά είναι:

  • Μεγαλύτερη παραγωγή καθαρής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η ισορροπημένη ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών μειώνει σημαντικά τις περικοπές της διαθέσιμης ενέργειας Α.Π.Ε., κυρίως των ΦΒ σταθμών και δευτερευόντως των αιολικών. Το όφελος για την ετήσια διείσδυση Α.Π.Ε. είναι σημαντικό, καθώς φθάνει σε έως και 2 εκατομμύρια MWh περισσότερη καθαρή ενέργεια κάθε χρόνο.
  • Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατά τις ώρες εκτός της μεσημβρίας και στήριξη των τιμών κατά τις μεσημβρινές ώρες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ομαλή κατανομή των τιμών στην αγορά κατά τη διάρκεια του 24ώρου
  • Πιο αποτελεσματική αποζημίωση των παραγωγών από την αγορά – ειδικά των φωτοβολταϊκών.

Πρόσθετο σημαντικό όφελος, το οποίο υφίσταται αλλά δεν ποσοτικοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, είναι η μείωση του τοπικού κορεσμού των ηλεκτρικών δικτύων λόγω του χαμηλότερου ταυτοχρονισμού της παραγωγής διαφορετικών τεχνολογιών Α.Π.Ε., με συνακόλουθη αύξηση της δυνατότητας υποδοχής ισχύος Α.Π.Ε. και μείωση των πρόσθετων περικοπών που μπορεί να προκαλέσει ο κορεσμός των ηλεκτρικών δικτύων, επιπλέον αυτών που  αποτιμώνται στην παρούσα μελέτη.

Δείτε την Σύνοψη της Μελέτης ΕΔΩ

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση της Μελέτης ΕΔΩ

Δείτε το Δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση της Μελέτης ΕΔΩ