Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ σε ΡΑΕ για Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Eletaen Team 6 Ιουνίου, 2018

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ σε ΡΑΕ για Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Τις απόψεις στη δημόσια διαβούλευση για τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τον ορισμό Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. απέστειλε την 06/06/2018 η ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ. Πέραν των συγκεκριμένων παρατηρήσεών της, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει επί της αρχής σημειώνουμε η ανάληψη πλήρων υποχρεώσεων αγοράς από τους παραγωγούς Α.Π.Ε.  πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης των προϋποθέσεων που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις αυτές. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη και λειτουργία μιας ανταγωνιστικής ενδοημερήσιας αγοράς με επαρκή ρευστότητα στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς όπως και η εν τοις πράγμασι δυνατότητα του κάθε παραγωγού Α.Π.Ε. να λάβει υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης από ΦΟΣΕ με οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο.

Δείτε την επιστολή