Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε. Eletaen Team 8 Φεβρουαρίου, 2018

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Επιστολή απεύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ με κοινοποίηση στο ΥΠΕΝ με το Κείμενο των Θέσεων της για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε. Στην επιστολή θίγονται ιδιαιτέρως ζητήματα που αναφέρθηκαν στην ειδική ενημερωτική ημερίδα της ΡΑΕ που προηγήθηκε:

 • Εγγυοδοσία για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης: Ακόμα κι αν διαχωριστεί το ύψος της από τις Εγγυητικές Επιστολές των διαγωνισμών, χρειάζεται να επιβεβαιωθεί ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε ένας φορέας να έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή αζημίως της Εγγυητικής για ΟΠΣ άμεσα (εφόσον έχει ήδη υποβάλει) ή σε περίπτωση που το έργο του δεν επιλεγεί ή δεν συμμετέχει σε διαγωνισμό (οπότε, εφόσον ασκήσει αυτό το δικαίωμά του, θα χάνει την ΟΠΣ). Αυτή είναι μια αλλαγή που απαιτείται ώστε η συγκεκριμένη διάταξη να είναι πλέον συμβατή με το νέο καθεστώς των διαγωνισμών (βλ. και συνημμένο κείμενο θέσεων, σημείο 20).
  Με το ίδιο σκεπτικό, πρέπει να καταργηθεί και το Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής.
  Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις δεν θίγουν την ανάγκη να διασφαλισθεί  η φερεγγυότητα και σοβαρότητα των συμμετεχόντων και των επιτυχόντων στον διαγωνισμό, που θεωρούμε ότι εξασφαλίζονται με επαρκές ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
 • Τιμή εκκίνησης κάθε διαγωνισμού: Η σύνδεσή της με προηγούμενα αποτελέσματα  ενέχει τον κίνδυνο η πιθανή στρέβλωση ενός συγκεκριμένου διαγωνισμού να μεταδίδεται στον επόμενο. Για αυτό θα πρέπει να υφίσταται πάντα η δυνατότητα της ΡΑΕ να παρεμβαίνει και να ορίζει τιμή εκκίνησης ασχέτως των προηγούμενων αποτελεσμάτων.
 • Πρόταση για υπερκάλυψη δημοπρατούμενης ισχύος: Το ποσοστό 80% είναι υπερβολικά υψηλό και πρέπει να καταργηθεί ή να μειωθεί δραστικότατα.
 • Χορήγηση ΟΠΣ: Εφόσον η ΟΠΣ θα είναι προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να αναμένεται ότι αρκετά έργα που διαθέτουν ΑΕΠΟ και βρίσκονται σε περιοχές με μη κορεσμένα δίκτυα, θα προσέλθουν να λάβουν ΟΠΣ από τον αρμόδιο Διαχειριστή.  Αυτό πιθανότατα θα δημιουργήσει κύμα αιτήσεων στους Διαχειριστές και  επομένως χρειάζεται να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Διαχειριστές.
  Θεωρούμε δε αυτονόητο ότι πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού θα ληφθεί κατά τα ανωτέρω, ειδική μέριμνα για την  Πελοπόννησο όπου έχει  δημιουργηθεί σημαντικό περιθώριο ισχύος μετά την ακύρωση παλαιών ΟΠΣ λόγω μη κατάθεσης της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής..
 • Δυνατότητες μεταβολής ισχύος έργου κατά το διαγωνισμό, αλλά και μετά από αυτόν για τα επιλεγέντα έργα: Στο συνημμένο κείμενο (σημείο 9) έχει εκτεθεί η ανάγκη ευελιξίας ως προς την ισχύ ενός έργου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν η ΡΑΕ επιμείνει στη θέση η προσφερόμενη ισχύ να ταυτίζεται με αυτή της άδειας παραγωγής, θα πρέπει να είναι σαφές ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει απαραιτήτως να ταυτίζεται με την ισχύ της ΟΠΣ (όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από της άδειας παραγωγής) ή με την ισχύ κάποιας άλλης άδειας.
  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί και εδώ μέριμνα ώστε η ΡΑΕ να χορηγήσει τις απαραίτητες αποφάσεις ή βεβαιώσεις τροποποίησης πριν τον πρώτο διαγωνισμό.
 • Όσον αφορά τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των έργων που επιλέγονται σε διαγωνισμό, σημειώνουμε τα εξής (βλ. και συνημμένο κείμενο θέσεων, σημείο 16) :
  • Οι προθεσμίες αυτές δεν πρέπει να έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την έναρξη δοκιμαστικής ή κανονικής λειτουργίας του σταθμού (δεδομένου ότι αυτή η ημερομηνία δεν εξαρτάται από τον επενδυτή), αλλά το αίτημα ηλέκτρισης του σταθμού που υποβάλει ο επενδυτής προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.
  • Αυτονόητα, οι προθεσμίες πρέπει να παρατείνονται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αναστολή εκτέλεσης εργασιών που έχει διαταχθεί με διαταγή ή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου αρμόδιου δικαστηρίου ή συντρέχουν άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πέραν του ελέγχου του παραγωγού) περιλαμβανομένης της ύπαρξης εκκρεμούς δίκης με αντικείμενο την ακύρωση διοικητικής πράξης που είναι απαραίτητη για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού.

Δείτε την επιστολή

Δείτε τις θέσεις για τους διαγωνισμούς