Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε. Eletaen Team 7 Φεβρουαρίου, 2018

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τους διαγωνισμούς Α.Π.Ε.

Οι αναλυτικές θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το σύστημα των διαγωνισμών Α.Π.Ε.

  • Διακριτοί ανά τεχνολογία ΑΠΕ διαγωνισμοί
  • Τακτικοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα για ισχύ που θα επιτυγχάνει το στόχο 2020 και θα εξασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού
  • Προϋπόθεση συμμετοχής η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ)
  • Ευελιξία στη προσφερόμενη ισχύ (-20% έως +5% της ΟΠΣ)
  • Επαρκείς εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης– Σαφείς όροι επιστροφής ή κατάπτωσής τους
  • Ρητές διατάξεις για την, υπό προϋποθέσεις, ασφάλεια των επιλεγέντων έργων από ενστάσεις
  •  Επαρκής προθεσμία υλοποίησης (48/72 μήνες) με μέριμνα για περιπτώσεις ανωτέρας βίας
  • Δυνατότητα τροποποίησης των αδειών μετά την επιλογή από διαγωνισμό εφόσον η ισχύς δεν αυξάνεται πέραν του 10% (σε μη κορεσμένες περιοχές)
  • Κλιμάκωση της ποινής σε περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης με ευθύνη του επενδυτή

Θέσεις ΕΛΕΤΑΕΝ για διαγωνισμούς 3ο Κείμενο