Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ανάγκη για παράταση προθεσμιών αδειοδότησης και υλοποίησης αιολικών έργων Eletaen Team 6 Νοεμβρίου, 2023

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για την ανάγκη για παράταση προθεσμιών αδειοδότησης και υλοποίησης αιολικών έργων

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2023

Επιστολή προς την ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για την επείγουσα και πιεστική ανάγκη για παράταση προθεσμιών αδειοδότησης και υλοποίησης αιολικών έργων.

Αφού αναφέρει παραδείγματα γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, η ΕΛΕΤΑΕΝ διαπιστώνει ότι το πρόβλημα είναι πλέον πιεστικό και απαιτεί επείγουσα δράση, διότι οι χρόνοι ανταπόκρισης – γνωμοδότησης των συναρμοδίων υπηρεσιών, δε συνάδουν με τα αυστηρά ορόσημα που πρέπει να επιτύχουν οι επενδυτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα την άδικη τιμωρία και καθυστέρηση έως και ματαίωση των έργων τους.

Η μοναδική επιλογή για να μετριασθεί η ζημία των Παραγωγών είναι η παράταση των διαφόρων θεσμοθετημένων προθεσμιών.

Για τον λόγο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά:

  1. Παράταση 12 μηνών των προθεσμιών της παρ. 2.α.ββ του άρ. 12 του ν. 4685/2020 (και συνακόλουθα και της παρ. 2 του άρ. 25) ήτοι στο χρονικό διάστημα των 36 μηνών για χερσαίους αιολικούς σταθμούς από την απόκτηση της Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ημερομηνία υποβολής στο Διαχειριστή για χορήγηση ΟΠΣ.

Επιπλέον:

  • Για τους σταθμούς για τους οποίους έχει παραταθεί η έως σήμερα ισχύουσα προθεσμία κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρ. 12 του ν. 4685/2020, ήτοι για αυτούς που έχουν ξεκινήσει την καταβολή του μηνιαίου Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του Τέλους αυτού για χρόνο ίσο με τη παράταση που ζητούμε με την παρούσα επιστολή μας (δηλ. για 12 μήνες κατά την πρότασή μας).
  • Για τις περιπτώσεις σταθμών που από 01.08.2023[1] έως και την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (με τον οποίο θα θεσπισθεί η προτεινόμενη παράταση) έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ αιτήματα επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής της παρ. 11Α του ν. 4685/2020, οι σχετικές Άδειες Παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, να αναβιώνουν αυτοδικαίως, εφόσον οι κάτοχοι αυτών εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νέου νόμου αποσύρουν το αίτημά τους ή, σε περίπτωση όπου έχει ήδη επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή, επανεπιβεβαιώσουν στη ΡΑΑΕΥ το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας την εκ νέου.
  1. Παράταση 12 μηνών των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που εκκρεμούν αιτήματα για τροποποίηση ΑΕΠΟ και επομένως η καθυστέρηση, μετά βεβαιότητας, δεν οφείλεται στον Παραγωγό.
  2. Παράταση 12 μηνών των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση έργων που θα πωλούν την ενέργειά τους στις επιτευχθείσες χαμηλές τιμές προς όφελος των καταναλωτών.
  3. Παράταση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρ. 31 του ν. 4951/2022 και ιδίως του, προβλεπόμενου στην περίπτωση 1.α), χρονικού διαστήματος των 12 μηνών από την παρέλευση του διμήνου από τη στιγμή χορήγησης ΟΠΣ μέχρι την πλήρη αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, δεδομένου ότι στην αίτηση για λήψη άδειας εγκατάστασης πρέπει να τεκμηριώνεται η εξασφάλιση του γηπέδου (άρ. 17 του Ν.4951/2022). Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι ρεαλιστικό ειδικά σε περιπτώσεις που η έκταση δεν είναι δημόσια αλλά είναι ιδιωτική, δημοτική ή κοινοτική, ενώ έχει προηγηθεί η προανάρτηση του Κτηματολογίου η οποία, έως την οριστική ανάρτηση, περιπλέκει την κατάσταση.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δηλαδή της υποβολής πλήρους αιτήματος για άδεια εγκατάστασης, παρατηρούνται ακόμα αδυναμίες στην κατανόηση και την εφαρμογή από τις τοπικές υπηρεσίες της παρ. 4 του άρ. 17 του ν. 4951/2022.

  1. Προτείνουμε επίσης την αύξηση των χρονικών διαστημάτων της παρ. 2.α του άρ. 12 του ν. 4685/2020και ιδίως του διαστήματος των 6+12 μηνών για την υποβολή αιτήματος ΑΕΠΟ με ΕΟΑ από την ημερομηνία της Βεβαίωσης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις των υπηρεσιών για την ΕΟΑ, τουλάχιστον για τα έργα κατηγορίας Α1 και Α2, απαιτεί το διάστημα αυτό να οριστεί σε 6+18 μήνες.

Τέλος, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρατηρεί ότι, αν και απολύτως απαραίτητες, οι παρατάσεις δε θεραπεύουν μόνιμα και ριζικά το πρόβλημα. Για αυτό επιπλέον, θα πρέπει άμεσα να θεσπισθεί και να τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες (ΥΠΕΝ, ΡΑΕΕΥ, ΑΔΜΗΕ) η υποχρέωση να διαπιστώνουν ότι όλες οι προθεσμίες για τις άδειες που τις αφορούν (π.χ. για τις ΟΠΣ, τις Βεβαιώσεις Παραγωγού κλπ) παρατείνονται αυτοδίκαια για όσο χρόνο οι διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες υπερβαίνουν, για τη γνωμοδότηση ή την απάντησή τους σε αίτημα του επενδυτή, την προθεσμία που η νομοθεσία θέτει σε αυτές (ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια ρητή προθεσμία, για όσο χρόνο υπερβαίνουν τους 2 μήνες). 

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ