Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τη σύνδεση νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο. Eletaen Team 5 Ιουλίου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τη σύνδεση νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για τις διαδικασίες και τα κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Η βέλτιστη αξιοποίηση του περιορισμένου διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για σύνδεση νέων Α.Π.Ε. είναι κρίσιμη για την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και την παροχή φθηνής ενέργειας στον καταναλωτή. Στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα συναφή θέματα.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι με σκοπό την βέλτιστη επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, απαιτείται κατηγοριοποίηση των εκκρεμών αιτημάτων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ανά τεχνολογία και παράλληλη εξέταση των αιτημάτων κάθε κατηγορίας. Για αυτό θα πρέπει οι Διαχειριστές να χορηγούν νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας του κάθε σταθμού, με σκοπό οι χορηγούμενες και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανά τεχνολογία να συνάδουν με το μίγμα τεχνολογιών που προβλέπει για το 2030 το ΕΣΕΚ. Με το τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο κίνδυνος μονοκαλλιέργειας, θα βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των υφιστάμενων και των νέων δικτύων και θα ελαχιστοποιηθούν το κόστος εξισορρόπησης όπως και οι ανάγκες περικοπών ενέργειας.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ