Το αναπτυξιακό πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια Eletaen Team 19 Δεκεμβρίου, 2012

Το αναπτυξιακό πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια

Πέραν από την γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας, η μαζική προώθηση των Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια, προβάλει απαραίτητη για μια σειρά από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους. Η αιολική ενέργεια προσφέρει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, δημιουργεί ανάπτυξη και απασχόληση στην περιφέρεια, ενισχύει τους τοπικούς αναπτυξιακούς πόρους, βελτιώνει το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και έχει σημαντική εθνική προστιθέμενη αξία.

Για όλους αυτούς του λόγους η ανάπτυξή της είναι απαραίτητη.

Οι άξονες παρέμβασης – αιτήματα που συνιστούν το Αναπτυξιακό Πακέτο 2013-2014 για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια, είναι:

  1. Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης.
  2. Να αναλάβει, αφού ενισχυθεί, η Υπηρεσία Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ την εξουσία και αρμοδιότητα για την παραγωγή και ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία όλων των επιμέρους νομοθεσιών και διαδικασιών.
  3. Να εφαρμοσθούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  4. Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων.
  5. Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες.
  6. Να τεθούν σε εφαρμογή εκτενή και μόνιμα προγράμματα ενημέρωσης για τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών.

και

  1. Να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Για το δρόμο μετά το 2014, τα βασικά θέματα που έχουν επικρατήσει στην επικαιρότητα και σχετίζονται με την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. αφορούν τον μηχανισμό στήριξης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να σχεδιασθεί προσεκτικά και πάντα υπό την προϋπόθεση ωρίμανσης και ανάπτυξης της αγοράς.

Στον ορίζοντα μετά το 2020 πρέπει να εξεταστεί με σοβαρότητα και μεθοδικότητα η διατύπωση ενός «Εθνικού Οράματος για τις Α.Π.Ε. με έμφαση την Αιολική Ενέργεια» που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε εγκατεστημένη ισχύ σημαντικά μεγαλύτερη των 7.500 MW με εξαγωγικό προσανατολισμό. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και να περιλαμβάνει τη διασύνδεση των νησιών, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα σε μεγάλα βάθη (πλωτά), την μεγάλης κλίμακας αντλισιοταμίευση και επιπλέον τις διεθνείς διασυνδέσεις και την μαζική προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτει το Αναπτυξιακό Πακέτο ως βάση διαλόγου με την Πολιτεία, τα κόμματα και τους άλλους φορείς της αγοράς και φιλοδοξεί αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση που θα έχει ένα μόνο στόχο: Την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Δείτε το πλήρες κείμενο