Απόψεις και παρατηρήσεις για τους Κώδικες της Αγοράς Eletaen Team 7 Αυγούστου, 2018

Απόψεις και παρατηρήσεις για τους Κώδικες της Αγοράς

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Την 07/08/2018 η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στη ΡΑΕ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς τις απόψεις της επί του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση την 02/07/2018

Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ διαπιστώνει την ανάγκη πολύ προσεκτικών βημάτων, η εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να γίνεται αφού διαπιστωθεί ότι έχει εμπεδωθεί ο αναγκαίος βαθμός κατανόησης και εξοικείωσης από τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό το στόχο συμβάλουν πρωτοβουλίες όπως η ημερίδα της 20ης Ιουλίου 2018. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επαναληφθούν.

Για τον ίδιο λόγο απαιτείται τα διάφορα κείμενα που ετοιμάζονται και τίθενται σε διαβούλευση να συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό τεχνικού περιεχομένου το οποίο θα εξηγεί και παρουσιάζει αναλυτικά και με λειτουργικό τρόπο τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και διαδικασίες.

Περαιτέρω, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει:

  1. Με βάση το νόμο υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά, είτε απευθείας είτε μέσω Φο.Σ.Ε., έχουν μόνο όσα έργα Α.Π.Ε. συνάπτουν ΣΕΔΠ.
  2. Πρέπει να υφίσταται πραγματική δυνατότητα διόρθωσης της συνολικής θέσης του Συμμετέχοντα στην Ενδοημερήσια αγορά
  3. Προϋπόθεση να αποκτήσουν οι Α.Π.Ε. με ΣΕΔΠ υποχρεώσεις εξισορρόπησης είναι να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην Ενδοημερήσια αγορά και Φο.Σ.Ε. που να μπορούν να αναλάβουν τις σχετικές υποχρεώσεις
  4. Προτείνεται να εφαρμοσθεί η απλή/μοναδική τιμολόγηση αντί της διπλής τιμολόγησης στις αποκλίσεις.
  5. Προτείνεται η απόκλιση για τις υπόχρεες Α.Π.Ε. να υπολογίζεται ωριαία με βάση το αλγεβρικό άθροισμα των αποκλίσεων των 4 επιμέρους 15λέπτων και μια μέση τιμή που θα προκύπτει από τις τιμές των 15λέπτων αυτών. Η διαφορά στην συνολική εκκαθάριση θα πρέπει να βαρύνει το Λογαριασμό Προσαυξήσεων.
  6. Η προτεραιότητα των Α.Π.Ε. κατά την κατανομή του φορτίου πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε για τις υφιστάμενες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν πρέπει να σπεύσει να υιοθετήσει επαχθείς ρυθμίσεις νωρίτερα ή και σε αυστηρότερο βαθμό από αυτές που θα καθορίσει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  7. Να θεσπιστεί χαμηλό άνω όριο στις ποσότητες των προθεσμιακών και διμερών συμβολαίων που θα μπορεί να συνάπτει ένας προμηθευτής
  8. Στη διαδικασία της Energy Clear δεν πρέπει να υπάρχει πιθανότητα/δυνατότητα ζημίας για κάποιο συνεπή Συμμετέχοντα από την υπερημερία/ζημία κάποιου άλλου Συμμετέχοντα.
  9. Να διευκρινισθεί η πολιτική που θα ακολουθείται σχετικά με τα κέρδη και τις ζημίες των επενδύσεων της Energy Clear ως προς τα εκκαθαριστικά μέλη.
  10. Να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων από ενώσεις της ενεργειακής αγοράς στην Επιτροπή Τροποποίησης του ΚΕΣΑΕΗΕΑ.

Τέλος επισημαίνεται ότι η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει εκπονήσει με εξωτερικό σύμβουλο ειδική μελέτη με συγκεκριμένες προτάσεις και τεκμηρίωση για τα κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού της αγοράς.

Δείτε την επιστολή με τις απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ