Επιστολή για τις χρεώσεις ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ Eletaen Team 28 Νοεμβρίου, 2018

Επιστολή για τις χρεώσεις ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή με θέμα «Έγκριση του μεγέθους της μηνιαίας χρέωσης προς τους παραγωγούς ΑΠΕ για την κάλυψη λειτουργικών  και επενδυτικών δαπανών της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και σχετική πρόβλεψη για αντίστοιχη χρέωση υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν.4001/2011», απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ και τους συναρμόδιους φορείς.

Με την επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά:

  1. να εξασφαλιστεί ότι το ύψος των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που τελικά θα εγκριθεί θα αφορά τα καθαρά έξοδα που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του  ΔΑΠΕΕΠ προς τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου κέρδους.
  2. να υπάρχει σαφής διάκριση των διαφόρων δραστηριοτήτων του ΔΑΠΕΕΠ. Οι παραγωγοί Α.Π.Ε. δεν θα πρέπει να βαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα άλλων δραστηριοτήτων του ΔΑΠΕΕΠ και θα πρέπει να υπάρχει περιοδικός ελεγκτικός μηχανισμός προς αυτή την κατεύθυνση.
  3. να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:
    –      ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών για το 2018 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ η οποία έχει επιφορτιστεί με την λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό του ΗΕΠ, καθώς τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των αγορών του ν. 4425/2016 είναι της τάξεως των €2,5 εκατ. ετησίως (περ. αμοιβές προσωπικού ~ €1 εκατ. ετησίως) όπως έχει αποτυπωθεί στην πρόσφατη δημοσιευμένη απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 5114/2018).
    –     σύμφωνα με την επίσημη Οικονομική Έκθεση (2017) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ και αφορά ουσιαστικά την περίοδο ετήσιας λειτουργίας του ΛΑΓΗΕ, το συνολικό ποσό των εξόδων για το 2017 ήταν της τάξης των €4,6 εκατ. Είναι προφανές ότι μετά την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και την μεταφορά του ΗΕΠ από τον ΛΑΓΗΕ, το ποσό αυτό των εξόδων του ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να είναι σημαντικότατα μειωμένο.
  1. Σε περίπτωση που υπάρχει ετήσιο πλεόνασμα του συλλεχθέντος ποσού από την επιβάρυνση των παραγωγών, αυτό να υπολογίζετε διακριτά ώστε να λαμβάνετε υπόψη για τον υπολογισμό της χρέωσης για το επόμενο έτος .
  2. Η εφαρμογή αυτής της χρέωσης ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μετά τη λειτουργία των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η αντίστοιχη πιθανή μηνιαία χρέωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, που έχει προβλεφθεί από το στοιχείο θ’ του αρ. 129 του Ν.4001/2011 όπως ισχύει, για να βαρύνει αντίστοιχα έργα ΑΠΕ που λειτουργούν στα ΜΔΝ ως αντισυμβαλλόμενα με τον ΔΕΔΔΗΕ, στερείται λόγου εφαρμογής. Αυτό διότι στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ ουδέποτε εφαρμόστηκε κάποια σχετική διαδικασία απόσχισης κλάδου όπως στην περίπτωση των «ΛΑΓΗΕ-ΕΧΕ-ΔΑΠΕΕΠ» που θα οδηγούσε στην αναγκαιότητα τέτοιου μέτρου.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ