Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΡΑΕ για την αποθήκευση Eletaen Team 14 Ιουνίου, 2019

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΡΑΕ για την αποθήκευση

Παρασκευή, 14 Ιουνίου  2019

Την 16.5.2019 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε την 14.6.2019 τις απαντήσεις της, όπου καταλήγει:

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας είναι αδιαμφισβήτητα ένα απαραίτητο εργαλείο της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο για την επίτευξη των άμεσων εθνικών στόχων για διείσδυση των Α.Π.Ε. μέχρι το 2030 όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΕΣΕΚ και ακόμη περισσότερο για τους ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους το 2050 που ακολουθούν και σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στις αποφάσεις και τα σχέδια ανάπτυξης που έχουν αποφασιστεί πιο πριν. Παράλληλα είναι μέσο που επιτρέπει την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ομαλή λειτουργία του συστήματος μέσω της παροχής επικουρικών υπηρεσιών αλλά και την μείωση της ΟΤΣ (arbitrage). Είναι επίσης σαφές ότι η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης στην χώρα μας έχει καθυστερήσει, ενώ όπως αποτυπώνεται και στο ΕΣΕΚ, παρότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα τους, ο ρυθμός ανάπτυξης τους δεν μπορεί να επιταχυνθεί πέρα από ένα όριο, ειδικά σε ότι αφορά τους ΑΣΜΚ η συμβολή των οποίων θα είναι καταλυτική. Είναι δε σαφές ότι οι ρυθμοί αυτοί υστερούν σημαντικά των αναγκών  διείσδυσης των Α.Π.Ε. και σταθερότητας του συστήματος.

Καθοριστικός παράγοντας στην υστέρηση αυτή είναι η διαχρονική έλλειψη θεσμικού πλαισίου, ειδικά σε ότι αφορά τους όρους συμμετοχής στην αγορά, με μόνη εξαίρεση τις προβλέψεις υβριδικών στα ΜΔΝ, οι οποίες ωστόσο δεδομένων των περιορισμών που θέτουν δεν καρποφόρησαν.

Σήμερα σε ένα περιβάλλον δραματικών αλλαγών στις αγορές ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με πρωταρχικό στοιχείο την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (market coupling),  η θεσμική περιγραφή της αποθήκευσης ως ανεξάρτητου εργαλείου της αγοράς με εκτεταμένη εφαρμογή παραμένει ζητούμενο ακόμη και για τις πιο εξελιγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Στην χώρα μας η άσκηση αυτή είναι ακόμη δυσκολότερη δεδομένου ότι η εμπειρία λειτουργίας των αγορών είναι περιορισμένη χρονικά, χαρακτηρίζεται από έντονες στρεβλώσεις και η εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο της ΕΕ προχωρά πολύ αργά.

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστεί άμεσα (δεδομένου και του μεγάλου χρόνου ωρίμανσης ειδικά των μεγάλων στρατηγικών έργων αποθήκευσης) ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφενός θα είναι συμβατό με το νέο περιβάλλον των αγορών ενέργειας όπως προσδιορίζονται από τις οδηγίες της ΕΕ αλλά συγχρόνως θα εισάγει έναν σταθερό μηχανισμό ενίσχυσης των μονάδων αυτών, για μια μεταβατική περίοδο η διάρκεια της οποίας θα προσδιορίζεται από σαφή και μετρήσιμα ορόσημα ωρίμανσης της αγοράς (π.χ. πλήρης λειτουργία όλων των αγορών, σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, επαρκής ρευστότητα).

Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει:

α) να διασφαλίζει την αναγκαία επενδυτική εμπιστοσύνη για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση τόσο των υπό ανάπτυξη σχεδίων μονάδων αποθήκευσης, όσο και νέων,

β) να είναι συμβατός με το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο,

γ) να αντανακλά, κατά εύλογο και διαφανή τρόπο, τη συνολική αξία των πολύπλευρων  υπηρεσιών που προσφέρουν οι μονάδες αποθήκευσης στο Σύστημα (ασφάλεια εφοδιασμού, επικουρικές υπηρεσίες, κλπ), και

δ) να υποκαθίσταται σταδιακά και προδιαγεγραμμένα από μηχανισμούς αγοράς, με βάση την επίτευξη προκαθορισμένων οροσήμων (ρευστότητας, σύζευξης γειτονικών αγορών, κ.α.).

Οι αναλυτικές απαντήσεις μπορεί να βρεθούν ΕΔΩ