Υπόμνημα και συνάντηση με τον Τομεάρχη της ΝΔ κ. Κ. Σκρέκα Eletaen Team 20 Φεβρουαρίου, 2018

Υπόμνημα και συνάντηση με τον Τομεάρχη της ΝΔ κ. Κ. Σκρέκα

Συνάντηση με τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Σκρέκα και τους συνεργάτες του, πραγματοποίησε  την 20/02/2018 αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ. Κατά τη συνάντηση παραδόθηκαν στο κ. Σκρέκα:

 • Υπόμνημα με τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τα θέματα της επικαιρότητας
 • Κείμενο θέσεων για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών
 • Κείμενο βασικών θέσεων για την τροποποίηση του ΕΧΠ-Α.Π.Ε.
 • Κείμενο θέσεων για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Α] Ενεργειακός σχεδιασμός

 • Στόχοι Α.Π.Ε. 2020
 • Στόχοι Α.Π.Ε. 2030

Β] Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε.

 • Ανάγκη για προκήρυξη ανταγωνιστικών διαδικασιών για επαρκή ισχύ νέων αιολικών πάρκων

Γ] Ειδικός Λογαριασμός ΛΑΓΗΕ – Χρέωση Οφέλους Προμηθευτών

Η αναπροσαρμογή της ΧΠ που προβλέπεται στο κείμενο της 3ης αξιολόγησης, πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τον κλάδο ώστε να εφαρμοσθεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο με τη λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού (target model).

Βασική φιλοσοφία που πρέπει να σεβαστεί και να διατηρήσει η αναπροσαρμογή της ΧΠ είναι η αποτύπωση του οφέλους που απολαμβάνουν οι Προμηθευτές από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και η αξιοποίηση της αξίας αυτής υπέρ των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών.

Για αυτό προτείνεται:

Γ.1) Για το νέο μοντέλο της ΧΠ μετά το τέλος 2018

α)   Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε τρίμηνο ή και μεγαλύτερο), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να υπολογίζει με μια ex-post μελέτη, το όφελος που άντλησαν οι Προμηθευτές χάρη στις Α.Π.Ε. Το όφελος αυτό θα επιστρέφεται από τους Προμηθευτές στον ΕΛΑΠΕ μέσω ειδικής Χρέωσης που θα τους επιβάλλεται για το επόμενο χρονικό διάστημα και η οποία θα παραμένει σταθερή σε €/ΜWh για το διάστημα αυτό.

β)   Το όποιο πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ θα πρέπει να αξιοποιείται για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

γ)   Το ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να ενσωματώνει αποκλειστικά το πρόσθετο κόστος των Α.Π.Ε. και δεν θα πρέπει να περιέχει ποσά που δεν αφορούν τις Α.Π.Ε. είτε αυτά αφορούν επιδοτήσεις του κόστους των Προμηθευτών κατά τα έτη που προηγήθηκαν του Ν.4414/2016 είτε νέες επιδοτήσεις του από εδώ και πέρα.

Γ.2) Για τη μείωση της υφιστάμενης ΧΠ μετά τον Μάρτιο 2018

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α)   Το ταμειακό έλλειμα του ΕΛΑΠΕ ώστε η μείωση της ΧΠ να μην οδηγήσει σε αύξηση των καθυστερήσεων πληρωμών των παραγωγών

β)   Οι  εκκρεμότητες από την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ

γ)   Η εκτίμηση των δικαστικών απαιτήσεων εξαιτίας των καθυστερούμενων πληρωμών.

Δ] Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε.

 • Θα είναι καταστροφική η επικράτηση της αντίληψης ότι το ΕΧΠ πρέπει να περιέχει αποκλειστικά στρατηγικές κατευθύνσεις χωρίς αναλυτικά κριτήρια και κανονιστικό χαρακτήρα.
 • Έχει σημασία το εύρος των περιορισμών του ΕΧΠ
 • Οι προδιαγραφές της προκήρυξης που ετοιμάζεται δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υφιστάμενου ΕΧΠ-ΑΠΕ. Ενδεικτικά:

α)    δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εκ του μηδενός ενός νέου ΕΧΠ,

β)    δεν πρέπει να τίθεται ως υποχρέωση το νέο κείμενο του ΕΧΠ να είναι μόνο γενικό-στρατηγικό και μην έχει καθόλου κανονιστικές διατάξεις.

Ε] Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000

 • Δεν νοείται ο ορισμός συλλήβδην των περιοχών Natura 2000 ως περιοχών αποκλεισμού για τα αιολικά πάρκα
 • Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης

ΣΤ] Διαδικασίες αδειοδότησης

 • Ανάγκη για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες: πολλές υπηρεσίες γνωμοδοτούν για μια επένδυση περισσότερες από μία φορές, σε διάφορες φάσεις
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών των περιφερειών

Αναγκαίες αλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία λόγω διαγωνισμών

 • Απαιτείται να δοθεί δικαίωμα επιστροφής εγγυητικών επιστολών για την Οριστική Προφορά Σύνδεσης, ΟΠΣ (όποτε θα χάνεται ο ηλεκτρικός χώρος) εάν ένα έργο δεν επιλεγεί σε διαγωνισμό
 • Να καταργηθεί το Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής
 • Η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης να ξεκινά μετά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού όπου είχε δικαίωμα να συμμετάσχει το κάθε έργο
 • Οι προθεσμίες υλοποίησης ενός έργου που επιλέγεται σε διαγωνισμό, να υπολογίζονται με βάση την υποβολή αιτήματος για σύνδεση από τον παραγωγό και φυσικά να αναστέλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. αναστολή αδειών, ύπαρξη εκκρεμών δικών κλπ.)
 • Να δοθεί επαρκής χρόνος στους Διαχειριστές για να επεξεργαστούν τα αιτήματα που θα τους υποβληθούν μετά την πρώτη προκήρυξη. Η διάρκειας των νέων αυτών ΟΠΣ να άρχεται από την ημερομηνία χορήγησής τους και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ

Ζ] Ενημέρωση και επικοινωνία

 • Εκτενής ενημερωτική καμπάνια σε όλη την Ελλάδα από τη Κυβέρνηση
 • Σαφήνεια στην πολιτική δέσμευση της ΝΔ για την ανάγκη προώθησης της αιολικής ενέργειας.

Διαβάστε:

Η επιστολή στον κ. Σκρέκα

Το υπόμνημα με τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ

Το Κείμενο θέσεων για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών

Το Κείμενο βασικών θέσεων για την τροποποίηση του ΕΧΠ -Α.Π.Ε.

Το Κείμενο θέσεων για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ