ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ

Οι εταιρείες μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ καλύπτουν όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας. Πολλές από αυτές ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους με ποικίλες δραστηριότητες.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι όμιλοι των οποίων εταιρείες είναι μέλη μας. Η κατηγορία δραστηριοποίησης έχει επιλεγεί με βάση τον κυρίως ρόλο τους στην αγορά της αιολικής ενέργειας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές άλλες δραστηριότητες του ομίλου. Η καταγραφή γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία δραστηριοποίησης.