ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία ΕΛληνική ΕΤαιρεία Αιολικής ΕΝέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Διατήρησε όμως την ακροστιχίδα ΕΛΕΤΑΕΝ ως διακριτικό της τίτλο.

Από ίδρυσή της είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope και λειτουργεί ως Εθνικός Εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται:

 • εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας, όπως βιομηχανία και εμπόριο εξοπλισμών, υπηρεσίες, επενδυτικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
 • φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί

Η διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ προκύπτει κάθε δύο έτη με εκλογές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό:

 • επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας

και παράλληλα

 • προσπαθεί να εκφράσει αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένα χώρος σκέψης, διαλόγου και ιδεών με επιστημονική τεκμηρίωση και επάρκεια.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει πολλούς λόγους για αυτό:

 • Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η αιολική ενέργεια είναι η φθηνότερη επιλογή για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρει φθηνότερο ρεύμα για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία, σε σχέση με την παραμονή μας στα ορυκτά καύσιμα. Η μαζική ανάπτυξή της θα αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα στην κοινωνία, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις.
 • Η αιολική ενέργεια δημιουργεί δουλειές και ανάπτυξη. Στην Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τους νέους συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
 • Κάθε χρόνο η αιολική ενέργεια αποσοβεί την εισαγωγή καυσίμων, εξοικονομώντας τεράστια ποσά. Συμβάλει επίσης στη σταθερότητα των τιμών ενέργειας αφού δεν υπόκειται στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών καυσίμων.
 • Η αιολική ενέργεια είναι μια εγχώρια πηγή. Η αξιοποίηση του αιολικού μας δυναμικού, χερσαίου και θαλάσσιου, συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει τη στρατηγική συνεισφορά της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις για εγκαταστάσεις και δίκτυα στο Αιγαίο και αλλού. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ασφάλειας και γεωστρατηγική ενδυνάμωση.
 • Τα αιολικά πάρκα στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες μέσω του ετήσιου τέλους που, κατά το νόμο, τους καταβάλουν και φυσικά μέσω των αναπτυξιακών έργων και δράσεων που χρηματοδοτούν κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία τους.
 • Οι επεμβάσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι περιορισμένες χωρικά και αναστρέψιμες. Οι αιολικές επενδύσεις διέπονται από αυστηρότατες χωροταξικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Πάνω από όλα, η μαζική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας θέτει τη χώρα μας ισότιμο εταίρο στη διεθνή μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Η Ευρώπη στοχεύει το ηλεκτρικό της σύστημα να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πράσινη ενέργεια. Με συνδυασμό της αιολικής ενέργειας με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές, με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και άλλες τεχνολογίες.

Αυτό είναι πλέον τεχνικά εφικτό, οικονομικά επωφελές και περιβαλλοντικά επιβεβλημένο.

Το γεγονός αυτό, δημιουργεί συγκρούσεις ή γενικότερα εγείρει θέματα προς αντιμετώπιση. Η συντεταγμένη αντιμετώπιση αυτών είναι κρίσιμα τόσο για την ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς της αιολικής ενέργειας όσο κυρίως για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος που προκύπτει από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.

Στην Ελλάδα, οι στόχοι του 2020 του 2030 απαιτούν τεράστιες επενδύσεις  για εγκαταστάσεις και αναγκαίες υποδομές. Αυτό από μόνο του θέτει το αίτημα της συλλογικής κλαδικής αντιμετώπισης μιας σειράς ζητημάτων με επιστημονικά επαρκή και αυστηρά επαγγελματικό τρόπο. Ενδεικτικά, τέτοια ζητήματα είναι η διαφανής ανάπτυξη του ανταγωνισμού και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες, η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε., η σχέση ανάπτυξης – βιοποικιλότητας κλπ.

Όλα αυτά είναι θέματα που απαιτούν την οργανωμένη αντιμετώπισή τους. Για όλα υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις που τεκμηριώνουν το αυτονόητο ΝΑΙ στην Αιολική Ενέργεια. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας πρέπει επαγγελματικά να οργανώνει αυτές τις απαντήσεις και να τις παρουσιάζει. Δηλαδή να προσέρχεται προετοιμασμένος στο δημόσιο διάλογο. Η ΕΛΕΤΑΕΝ φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτό.

THE IDENTITY OF HWEA

The Hellenic Wind Energy Association HWEA/ELETAEN was founded in 1990.

It has been a member of the European Wind Energy Association WindEurope since its founding and operates as its National Representative in Greece.

Members of HWEA become:

 • companies and organizations active in the entire supply chain of wind energy, such as manufacturers, equipment traders, services providers, investors, developers , research centers and institutes etc.
 • individuals, professionals, business executives, scientists, researchers, academics etc.

HWEA’s Board of Directors is elected every two years.

HWEA maintains and serves a twofold scope:

 • it seeks to promote the scientific research, technology and applications of wind energy

and at the same time

 • tries to effectively express the well-meant interests of the industry and the market by acting as a think-tank and dialogue forum with scientific documentation and competence.

HWEA serves wind energy and it has many reasons for this:

 • Thanks to the progress of technology, wind energy is the cheapest option for new power plants. It offers cheaper electricity for consumers and the national economy, compared to our remaining in fossil fuels. Its massive growth will offer a valuable support in society, industry and business.
 • Wind energy creates new jobs and growth. In Greece, it has already created more jobs than new conventional power plants.
 • Every year, wind energy avoids fuel imports, saving enormous amounts. It also contributes to the stability of energy prices since it is not subject to the fluctuations of the international fuel prices.
 • Wind energy is a domestic source. The exploitation of our wind potential, onshore and offshore, contributes to the country’s energy independence. At the same time, it can be the strategic contribution of Greece to Europe’s energy independence, attracting large investments for installations and grids in the Aegean Sea and elsewhere. This means strengthening security and geo-strategic
 • Wind farms support local communities through the annual fee which they pay, according to law, and of course through the development projects and actions that they finance during their construction and operation.
 • Interventions for the installation of wind turbines are limited spatially and reversible. Wind investments are governed by strict spatial and environmental regulations that ensure the protection of the environment during and after the operation of the investment.
 • Above all, the massive exploitation of wind energy potential places Greece as an equal partner in the international battle against climate change, the most important problem faced by the planet.

Europe is aiming for its electrical system to rely almost exclusively on green energy by combining wind energy with other renewable sources, with energy storage units and other technologies.

This is now technically feasible, economically beneficial and environmentally enforceable.

This fact creates conflicts or, in general, raises issues to be addressed. Their co-ordinated approach is critical both for the rational development of the wind energy market, but mainly for maximizing the social surplus resulting from the use of wind energy.

In Greece, the targets for 2020 and 2030 require huge investments for the installations and the necessary infrastructure. This leads to the question of effectively confronting all the relevant issues in a scientifically sufficient and strictly professional manner. Indicatively, such issues are the transparent growth of competition and investment, the new technologies, the large RES penetration, the relationship of growth and  biodiversity, etc.

All these issues require their organized handling. There are specific and clear answers for all these matters that demonstrate the self-evident YES in Wind Energy. The wind industry has to organize professionally these answers and present them. This means to come prepared at the public debate. HWEA aspires to contribute to this.