Back to homepage

Καταστατικό ΕΛΕΤΑΕΝ

Κατεβάστε το Κατασταστικό σε μορφή αρχείου PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Άρθρο 1
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αρχικά: ΕΛΕΤΑΕΝ) με έδρα την Αθήνα και είναι παράρτημα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – EWEA με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική : HELLENIC WIND ENERGY SOCIETY SECTION OF THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION.

Άρθρο 2
Σκοποί της Ένωσης είναι :

α. Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και των εφαρμογών της Αιολικής Ενέργειας.

β. Η διάδοση της χρήσεως των Αιολικών Συστημάτων ή μονάδων σε εθνικό επίπεδο.

γ. Η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών. Τεχνολογιών και εφαρμογών της Αιολικής Ενέργειας

Άρθρο 3
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών:

α. Προγραμματίζει, προτείνει και πραγματοποιεί επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα.

β. Εκδίδει ετήσιο βιβλιογραφικό δελτίο – Αιολική Βιβλιογραφία – όπου καταχωρούνται όλες οι εκδόσεις που αφορούν στο χώρο της Αιολικής ενέργειας.

γ. Εκδίδει ενημερωτικό δελτίο, δραστηριότητα, ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές ανακοινώσεις.

δ. Εκδίδει σειρά επιστημονικών μελετών σε αυτοτελείς ή σύμμεικτους τόμους.

ε. Οργανώνει κύκλους ελευθέρων σπουδών σε θέματα που αφορούν στην Αιολική ενέργεια.

ζ. Οργανώνει συμπόσια, σεμινάρια, και διαλέξεις καθώς και Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας.

η. Οργανώνει επιστημονικές ερευνητικές αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

θ. Αναπτύσσει σχέσεις με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

ι. Μετέχει με εκπροσώπους του σε επιστημονικά συνέδρια.

ια. Γενικά χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4
Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
Τα τακτικά μέλη είναι επιστήμονες, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών ημεδαπής ή ισοτίμων αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες δραστηριότητες σχετικές με τη χρήση της Αιολικής Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή άλλες χρήσεις όπως : για κίνηση, άντληση, αφαλάτωση, κτιριακό σχεδιασμό κλπ.
Επίσης την ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορούν να φέρουν και νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμοί κ.λ.π. που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Αιολικής Ενέργειας. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπολοίπων τακτικών μελών και εκπροσωπούνται από ένα (1) άτομο το οποίο πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις .
Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, που όμως δεν είναι μονίμως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
Τα επίτιμα μέλη επιλέγονται μεταξύ των προσωπικοτήτων, Ελλήνων και κυρίως ξένων, που έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικό έργο στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας.

Άρθρο 5
Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Δ.Σ με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών και μετά από γραπτή αίτηση αυτών.
Τα τακτικά μέλη που είναι νομικά πρόσωπα εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο και είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν στην αίτηση και τον εκπρόσωπο τους, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να είναι υπάλληλος τους και να πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων είναι έγκυρη μόνο εφόσον εγκριθεί από τα όργανα της Ένωσης κατόπιν γραπτής αιτήσεως.
Η εκλογή των επίτιμων μελών γίνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ, αφού προταθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή ή από 20 τουλάχιστον μέλη της Ένωσης.

Άρθρο 6
Το οικονομικό έτος της Ένωσης αντιστοιχεί σε ένα ημερολογιακό έτος .
Τακτικά μέλη της Ένωσης θεωρούνται όσοι είναι ταμιακά τακτοποιημένοι, δηλ. έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους. Το ύψος της συνδρομής, για τις διάφορες κατηγορίες μελών, καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών.
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να δέχονται δωρεάν τα έντυπα και τις εκδόσεις της Ένωσης και άλλες εκδόσεις οι οποίες προσδιορίζονται από το Δ.Σ.
Τα τακτικά μέλη και μόνο αυτά, έχουν επιπλέον δικαίωμα :
- να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα όργανα της Ένωσης.
- να συμμετέχουν σε συνόδους, συναντήσεις, συνέδρια και όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης με ευνοϊκούς οικονομικούς και λοιπούς όρους.

Άρθρο 7
Διαγράφονται από μέλη της Ένωσης
α) λόγω καθυστέρησης πληρωμής

β) εφόσον έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμέλημα

γ) για αποδεδειγμένη δράση ενάντια στους σκοπούς και το καταστατικό της Ένωσης.

 

Το τακτικό και αντεπιστέλλον μέλος που καθυστερεί την πληρωμή χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους ύστερα από δύο άκαρπες προσκλήσεις πληρωμής και την παρέλευση της προθεσμίας που έχει καθοριστεί.
Η διαγραφή μέλους για τους λόγους (β) και (γ) αποφασίζεται από το Δ.Σ με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών κατόπιν γραπτής και δικαιολογημένης πρότασης 3 μελών του Δ.Σ ή 10 τουλάχιστο τακτικών μελών της Ένωσης και αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 8
Κάθε 2 (δύο) χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Υποψηφιότητα για να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να θέσει κάθε μέλος τακτικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που είναι ταμιακά τακτοποιημένο. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούται να θέσουν μία και μόνο υποψηφιότητα μέσω ενός από τους εκπροσώπους τους.
Το απερχόμενο ΔΣ τουλάχιστον 2 μήνες πριν τις εκλογές, αποφασίζει για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής των εκλογών, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα, ορίζει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και ενημερώνει τα μέλη. Το ψηφοδέλτιο συντάσσεται με τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά και κυκλοφορεί ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα 6 (έξι) σταυρών. Οι πρώτοι 11 (έντεκα) σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά. Το απερχόμενο Δ.Σ παραμένει μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Δ.Σ. που προέρχεται είτε από αρχαιρεσίες, είτε από διορισμό του Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με το νόμο. Το παλιό Δ.Σ οφείλει μέσα σε 8 (οκτώ) ημέρες να παραδώσει στο νέο, με πρωτόκολλο, τα προβλεπόμενα από το καταστατικό βιβλία της Ένωσης.
Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ μπορούν να γίνουν και με τη διαδικασία που προβλέπει τα άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 9
Τα όργανα της Ένωσης είναι τα παρακάτω:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο στη διοίκηση της Ένωσης. Η νόμιμη τακτική ετησία Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου σε τόπο και χρόνο, που αυτός αποφασίζει. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνεται αναγκαία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν ζητήσει με έγγραφη αίτηση το 1/10 (ένα δέκατο) των μελών, που είναι ταμιακά τακτοποιημένα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση. Στην αίτηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα αναγράφονται τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν.

Άρθρο 11
Η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται πριν από 30 ημέρες στα μέλη με έγγραφη πρόσκληση και δημοσιεύεται στον τύπο. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ψηφίζεται η ημερησία διάταξη. Εξαίρεση αποτελεί η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ όπου το προεδρείο εκλέγεται από την ίδια τη Γ.Σ

Άρθρο 12
Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμιακά τακτοποιημένα. Τα τακτικά μέλη που είναι νομικά πρόσωπα, συμμετέχουν στις Γ.Σ με τους εκπροσώπους τους. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αυτών που παρευρίσκονται και με ανάταση του χεριού, εκτός αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση να γίνει μυστική ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει απαρτία των μελών κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα μετά από 8 (οκτώ) ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται σ’ αυτή. Η έκτακτη Γ.Σ βρίσκεται κάθε φορά σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη. Για τον καθορισμό απαρτίας κάθε Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υπολογίζονται μόνο τα παρόντα και τακτικά μέλη, που είναι ταμιακά τακτοποιημένα. Στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο συζητούνται:
α) Τα πεπραγμένα του Δ.Σ

β) Ο Ισολογισμός του προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Ο Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου καθώς και κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση επίσης για μεν την αλλαγή του σκοπού του Σωματείου αποφασίζει με ομοφωνία όλων των μελών κατά το άρθρο 100 του Α.Κ για δε την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυσή του αποφασίζει υποχρεωτικά με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών συν ένα και με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων και φυσικά ταμιακά τακτοποιημένων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Το Δ.Σ αποτελείται αποκλειστικά από 11 (έντεκα) πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
Η Ένωση διοικείται για 2 χρόνια από τα τακτικά μέλη του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία στη Γ.Σ. Με πρόσκληση αυτού που πλειοψήφησε καλούνται τα υπόλοιπα μέλη σε συνεδρίαση μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή τους, με σκοπό να εκλέξουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και την πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Επίσης το Δ.Σ ορίζει τον Ταμία, που μπορεί και να μην είναι μέλη του Δ.Σ. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διοικητική διαχείριση της Ένωσης, ενώ ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Ένωσης.
Επιπλέον ο ταμίας είναι εξουσιοδοτημένος για την διαχείριση των τρεχόντων ταχυδρομικών και τραπεζικών λογαριασμών της Ένωσης και λογοδοτεί για τις πράξεις του στον Πρόεδρο, στο Δ.Σ και στην Ε.Ε.

Άρθρο 14
Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ ή κατ’ απαίτηση τουλάχιστον 5 μελών του Δ.Σ, με γραπτή κοινοποίηση που περιέχει την ημερομηνία, ώρα, τόπο και ημερήσια διάταξη. Κοινοποιείται στα μέλη εγγράφως ή τηλεφωνικώς τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 6 (έξη) από τα μέλη του και υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ο Αντιπρόεδρος. Αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία εκτός από περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει πάνω από δύο συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, θεωρείται παραιτηθέν και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο σε σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 15
Τα Δ.Σ είναι υπεύθυνο για όλες τις υποθέσεις της Ένωσης και επί πλέον:

α) Καθορίζει όλες τις ενέργειες για τη διοίκηση της Ένωσης, και την ανάπτυξη του, σύμφωνα με τις οδηγίες και προσανατολισμούς της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (European Wind Energy Association).

β) Διατηρεί τις σχέσεις της Ένωσης με κοινοτικούς οργανισμούς, κρατικούς και τοπικούς, με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα ερευνών, και με συλλόγους εθνικούς και διεθνείς καθώς και με τεχνικούς (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κλπ) και με οικονομικούς παράγοντες (βιομηχάνους, κτηματικές εταιρείες, με χαρακτήρα δημόσιο ή ιδιωτικό).

γ) Υποβάλλει στην συνέλευση ετήσια έκθεση, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό.

δ) Προωθεί και φροντίζει τα δημοσιεύματα για ην πληροφόρηση των μελών και για ένα ενδεχόμενο έντυπο της Ένωσης.

ε) Προωθεί ενημερωτικές συναντήσεις με τον τρόπο που θα καθορίζονται από το ίδιο το Δ.Σ.

στ) Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την οργάνωση διαλέξεων και συναντήσεων επάνω στο θέμα.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 16
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) μέλη, εκλέγεται από το Δ.Σ και η θητεία της διαρκεί όσο και του Δ.Σ.. Σε αυτήν συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Σε περίπτωση άρνησης των δύο τελευταίων γίνεται εκ νέου εκλογή Προέδρου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση της Ένωσης στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των Δ.Σ.. Εκτελεί κατά γράμμα τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ και μπορεί ταυτόχρονα να παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις που όμως δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 17
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται τουλάχιστο 4 φορές το χρόνο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ ή κατ’ απαίτηση της πλειοψηφίας των μελών της. Οι προσκλήσεις γίνονται γραπτώς με κατάλληλη προειδοποίηση, αλλά επιτρέπεται και η τηλεφωνική πρόσκληση εφ’ όσον συμφωνούν προς τούτο τα μέλη της Επιτροπής.
Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα 3 (τρία) από τα μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 18
Ο πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης, συγκαλεί και προεδρεύει του Δ.Σ και της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες της τις σχέσεις και σε κάθε Δημόσια, Δικαστική, Αστυνομική και Διοικητική αρχή. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης, ενεργεί μαζί με τον Ταμία για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Φέρνει σε πέρας όλες τις ενέργειες που δεν έχουν δοθεί σαφώς σε άλλα όργανα.
Επίσης ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει λειτουργίες και καθήκοντα στον Αντιπρόεδρο και στα άλλα μέλη της Ένωσης. Ο Πρόεδρος απολογείται για τις πράξεις του στο Δ.Σ.

Άρθρο 19
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο και ασκεί μόνο τις λειτουργίες που του αναθέτει εκείνος. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. την ημέρα των εκλογών του Δ.Σ και με την ίδια διαδικασία και έχει διετή θητεία, όση και αυτή του Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον οικονομικό έλεγχο της Ένωσης, επιβεβαιώνει το αληθές του ισολογισμού και ελέγχει τα έγγραφα που τον αποτελούν.
Η Ε.Ε αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Από τα τακτικά μέλη, αυτός που συγκέντρωσε τον περισσότερο αριθμό ψήφων, ορίζεται ως προϊστάμενος.

Άρθρο 21
Τα άτομα που εκλέγονται στα διάφορα όργανα της Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή ανταμοιβής. Αντίθετα ο ταμίας και ο γραμματέας οι οποίοι διορίζονται από το Δ.Σ. δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22
Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μελών με θέμα τη διενέργεια των εκλογών, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη. Αυτά εκλέγουν στη συνέχεια μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι ψηφολέκτες. Η Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει την άψογη διεξαγωγή των εκλογών, κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει όσους πλειοψήφησαν και παραδίδει στη νέα Διοίκηση το εκλογικό υλικό. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό με τα αποτελέσματα των εκλογών, το οποίο καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών. Η Εφορευτική Επιτροπή επίσης διορίζεται για τη διενέργεια δημοψηφίσματος από τον Πρόεδρο.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 23
Με πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Δ.Σ έχει τη δυνατότητα να ορίζει επιτροπές εργασίας σχηματιζόμενες από ερευνητές και μελετητές που δρουν μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Το Δ.Σ. μπορεί εξ’ άλλου να ορίζει επιστημονικές επιτροπές και συμβουλευτικές επιτροπές καθορίζοντας ταυτόχρονα τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτών.
Το Δ.Σ μπορεί να ερευνά τους τρόπους και τους όρους καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας τομέων δράσης σε τοπικό επίπεδο.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Άρθρο 24
Σε έκτακτες καθώς και επείγουσες περιπτώσεις και για να αποφευχθεί η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δύναται να κινηθεί η διαδικασία του Δημοψηφίσματος, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Προς τούτο διορίζεται Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ταξινομεί, σε ειδικό ψηφοδέλτιο, τα προς ψήφιση θέματα και τα αποστέλλει σε όλα τα τακτικά μέλη. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται και να στείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το έντυπο στη διεύθυνση της Ένωσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή στη συνέχεια, κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δύνανται να διεξαχθούν ακόμα και εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. Προς τούτο απαιτείται απόφαση του ιδίου του Δ.Σ το οποίο προσδιορίζει και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών με λεπτομέρεια και μπορεί να αφορά όλα τα μέλη της Ένωσης ή εκείνα που
διαμένουν εκτός Αττικής. Η Εφορευτική Επιτροπή σ’ αυτή την περίπτωση εκλέγεται απ’ ευθείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 25
Η περιουσία της Ένωσης αποτελείται από :

1) Τις εγγραφές και συνδρομές των μελών. Η εγγραφή του μέλους ανέρχεται σε ποσό που καθορίζεται από το Δ.Σ . Δια του παρόντος ορίζεται ως τέλος εγγραφής, το ποσό των 5.000 δρχ. (15 ευρώ), έως ότου καθορισθεί από το Δ.Σ.

2) Τις προαιρετικές συνδρομές των μελών.

3) Δωρεές κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλη παροχή από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

4) Τα έσοδα από εκδόσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου

5) Οποιοδήποτε άλλο έσοδο που νόμιμα εισέρχεται στο Σωματείο

Άρθρο 26
Τα βιβλία του Συλλόγου πλην των προβλεπόμενων από ειδικούς νόμους, είναι:
1) Βιβλίο μελών
2) Βιβλίο ταμείου
3) Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ
4) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ και
5) Βιβλίο Εκτελεστικής Επιτροπής

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 27
Το Σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Τακτικών Μελών όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾.

Άρθρο 28
Για κάθε μη προβλεπόμενο θέμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι λοιπές διατάξεις περί σωματείων.

Αθήνα 16.6.2005

Κατεβάστε το Κατασταστικό σε μορφή αρχείου PDF