Σχόλια και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α

eletaen
By eletaen May 9, 2011 15:21 Updated

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΜΕΣΩ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Γενικό σχόλιο: Επί της ουσίας σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο έχει ενσωματώσει αρκετά
αποτελεσματικά τις απλοποιητικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο ν. 3851/2010.

Σε περιπτώσεις όμως που έχει προσπαθήσει να τις ερμηνεύσει ή να τις εξειδικεύσει λειτουργεί μάλλον περιοριστικά (π.χ. αποκλεισμός Κοινοπραξιών, περιορισμός των κύκλων, χειρισμός νέου ηλεκτρικού χώρου σε κορεσμένα δίκτυα, νεοεισαγόμενη υποχρέωση εξαιρετικά πρώιμης ενημέρωσης επί του έργου, ερμηνεία του κριτηρίου στ για τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης, παρ. 1γ του αρ. 15, παρ. 1στ του αρ. 17, άρθρο 39 περί παύσης ισχύος, παρ. 2 του αρ. 42, νεοεισαγόμενη υποχρέωση του φορέα να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας που κωλυσιεργεί). Εξαίρεση αποτελούν μερικές διατάξεις όπως π.χ. η πολύ θετική διάταξη της παρ. 5 του αρ. 15.

Εκτιμάται επίσης ότι το κείμενο χρειάζεται απλοποίηση και σε μερικά σημεία αποσαφήνιση, με απαλοιφή πολλών νομικής ή νομοτεχνικής φύσης παραπομπών, ώστε να είναι ευκολοδιάβαστο και να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό ως εγχειρίδιο τόσο για τους επενδυτές όσο και για τη Ρ.Α.Ε..

Πέραν του αντικειμένου της διαβούλευσης και του σχεδίου του Κανονισμού, υπογραμμίζεται ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το άρθρο 43 που δεν συνάδει με την ανάγκη για αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος που έχει προκαλέσει η ατυχής διατύπωση της παρ. 1 του αρ. 15 του ν.3851/2010. Αν δεν προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, η Ρ.Α.Ε. πρέπει άμεσα να δηλώσει και να δεσμευθεί ότι θα τηρήσει οπωσδήποτε την αποκλειστική προθεσμία που της έχει θέσει ο νόμος και να εξετάσει εντός αυτής (δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα!) όλα τα εκκρεμή προ του ν.3851/2010 σε αυτήν αιτήματα για παράταση αδειών παραγωγής και να τα δεχθεί ή απορρίψει αιτιολογημένα.

Οι κατ’ άρθρο παρατηρήσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 2, παρ. 2: Η έννοια της κατηγορίας παραγωγού είναι ασαφής. Πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι η κήρυξη ενός δικτύου ως κορεσμένου γίνεται με τεχνικά και τεχνολογικά κριτήρια και δεν σχετίζεται με το φορέα ή την κατηγορία του παραγωγού. Τούτο προκύπτει από το πνεύμα των διατάξεων των τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του αρ. 3, την παρ. 1 του αρ. 4 και ιδίως την παρ. 3 του αρ. 4 και την παρ. 5.α του αρ. 4 του ν.3468/2006. Κατά τις διατάξεις αυτές η μοναδική διάκριση που προβλέπεται είναι αυτή της τεχνολογίας και του μεγέθους των σταθμών. Από την άποψη αυτή, η νεοεισαγόμενη με το σχέδιο κανονισμού διάκριση (η οποία επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην συνέχεια, π.χ. αρ.8, παρ. 1 και παρ. 2) εκτός από ασαφής, πιθανόν να είναι και εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Άρθρο 3, παρ. 1: Είναι ακατανόητη η παράληψη του δικαιώματος των Κοινοπραξιών ή Ενώσεων να υποβάλουν αίτηση, όπως ισχύει ανελλιπώς από τον Φεβρουάριο του 2001. Να επανέλθει η διατύπωση του ισχύοντος Κανονισμού με διεύρυνση της ευελιξίας της προς όφελος της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των επενδύσεων:

«1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν σε κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από υπό σύσταση εταιρεία ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, οι αιτούντες πρέπει να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα πριν την έκδοση της γνώμης της Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση της Άδειας. Στο συνιστώμενο νομικό πρόσωπο η εταιρική ή η μετοχική συμμετοχή των μελών του πρέπει είτε (ι) να συμπίπτει με τη συμμετοχή των αυτών προσώπων στην υπό ίδρυση εταιρεία, κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, η οποία υπέβαλε την αίτηση είτε (ιι) να μεταβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α) ή β) της παρ. 1 του αρ. 17».

Άρθρο 3, παρ. 2 και 3: Η κατά κύκλους δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο που απαιτεί νομοθετική εξουσιοδότηση αφού θα μπορούσε να εκληφθεί ότι ανεπίτρεπτα ενέχει στοιχεία διαγωνιστικής διαδικασίας ενώ ο νομοθέτης ήδη με το ν. 2773/1999 είχε επιλέξει τη λύση της απευθείας αδειοδότησης σταθμών Α.Π.Ε. αφού το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας 96/92/ΕΚ προέβλεπε για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, ως εναλλακτικές δυνατότητες τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή/και συστήματος πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος υπάγεται ακούσια σε διαγωνιστική διαδικασία στην οποία το προβάδισμα πιθανά θα έχει ανταγωνιστής του, ο οποίος υπέβαλε αίτημα στον ίδιο βέβαια κύκλο αλλά μεταγενέστερα και με, κατά τεκμήριο, βελτιωμένα στοιχεία. Επίσης ο περιορισμός των κύκλων σε τέσσερις συνεπάγεται ότι το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αποτελεί στην ουσία νεκρή περίοδο με συνέπεια την ανορθολογική, από χρονική άποψη, κατανομή του φορτίου του προσωπικού των επενδυτικών φορέων. Στη βάση αυτή διατυπώνονται εύλογες αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα και αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητα της όλης διαδικασίας.

Τέλος, ακόμα και εάν μειωθούν οι κύκλοι υποβολής νέων αιτήσεων μόνο σε 3 φορές το χρόνο, δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο και για τις αιτήσεις τροποποίησης, παρά μόνο για αυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση β) της προτεινόμενης παραγράφου 3 και υπό την αίρεση ότι αυτές δεν αφορούν επιμέρους σταθμούς που εντάσσονται σε συγκρότημα αιολικών πάρκων. Στην περίπτωση των συγκροτημάτων αιολικών πάρκων, το εισαγόμενο με την ανωτέρω περίπτωση β) όριο ισχύος, πρέπει να αφορά το σύνολο του συγκροτήματος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης (περιλαμβανομένης της περίπτωσης α) της προτεινόμενης παραγράφου 3), πρέπει οι αιτήσεις τροποποίησης να υποβάλλονται οποτεδήποτε (και εκτός των κύκλων) διότι ο συνεπαγόμενος νεκρός χρόνος θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην ανάπτυξη των επενδύσεων και στον υπολογισμό της 30μηνης προθεσμίας για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης θέτοντας σε δυσμενή και άδικη θέση του φορείς.

Σε κάθε περίπτωση ζητείται η διατήρηση των κύκλων του υφιστάμενου κανονισμού αδειών.

Άρθρο 3, παρ. 5: Ασαφής διάταξη: Δημιουργείται το ερώτημα αν γίνονται δεκτά μετά την αίτηση νέα στοιχεία που αφορούν άλλα σημεία της (πχ το ανανεώσιμο δυναμικό), ακόμα κι αν δεν το ζητήσει η Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3.

Άρθρο 4, παρ. 1α: Πρόβλημα με τα κορεσμένα, βλ. κατωτέρω

Άρθρο 6, περίπτωση β: Δεν είναι κατανοητό τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διάταξη. Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ σαφής και αυστηρή ως προς τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του κοινού για αναπτυξιακά ή άλλα έργα. Η νομοθεσία δεν προβλέπει ενημέρωση σε τόσο πρώιμο στάδιο, όταν μάλιστα ο σχεδιασμός του έργου μπορεί να είναι προκαταρκτικός και υπόκειται σε μελλοντικές αλλαγές με συνέπεια η δημοσιοποίησή του να οδηγεί σε λανθασμένες εντυπώσεις. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για άλλες δραστηριότητες. Η εισαγωγή αυτής της υποχρέωσης μόνο για τις Α.Π.Ε. είναι άδικη και ανισότιμη και υπονοεί φοβική στάση απέναντί τους.

Άρθρο 8: Για το πρόβλημα που δημιουργεί η νεοεισαγόμενη διάκριση ανάμεσα σε κατηγορίες παραγωγών βλ. προηγούμενο σχόλιο.

Άρθρο 8, παρ. 1 και 2: Η νέα διάταξη για τον καθορισμό των κορεσμένων δικτύων παραμένει γενικόλογη, δεν θέτει συγκεκριμένες διαδικασίες ή προθεσμίες, παρά μόνο ότι η Ρ.Α.Ε. πρέπει να εκδίδει σχετική απόφαση κάθε 5 έτη. Δεν είναι και πάλι σαφές αν τουλάχιστον η απόφαση αυτή αφορά το σύνολο των περιοχών της χώρας ή μόνο όσες τίθεται θέμα κορεσμού.

Αναφέρεται ότι η εισήγηση του Διαχειριστή μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις ενίσχυσης του δικτύου για διεύρυνση των δυνατοτήτων απορρόφησης Α.Π.Ε.. Εκτιμούμε ότι εκ παραδρομής έχει παραληφθεί ο όρος Σύστημα. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει:

- να αφορά το σύνολο των περιοχών της χώρας

- να συνδυαστεί και να συμπεριλαμβάνει τη ΜΑΣΜ

- να ενημερώνεται τακτικότερα (π.χ. κάθε 2 έτη).

ώστε να μην παραμείνει μια αποσπασματική διαδικασία, ανεξάρτητη από όσα ήδη προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 8, παρ.5 και 6: Γενικά ο χειρισμός του νέου ηλεκτρικού χώρου που δημιουργείται σε κορεσμένο δίκτυο δεν συνάδει ακριβώς με τις διατάξεις του ν. 3468/2006. Συγκεκριμένα:

Η διάταξη της παρ. 5γ του αρ. 4 του ν.3468/2006 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του αρ. 2 του ν.3851/2010, καθορίζει ότι όταν δημιουργείται ηλεκτρικός χώρος σε κορεσμένο δίκτυο τότε για τα έργα που υποχρεούνται σε άδεια παραγωγής εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα:

α) ο Διαχειριστής δίνει δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε όσα έργα έχουν ήδη άδεια παραγωγής με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία Ε.Π.Ο.,

β) αν με βάση τις άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί, υπάρχει ακόμα περιθώριο τότε η Ρ.Α.Ε. μπορεί είτε να ανακοινώσει ότι δέχεται νέες αιτήσεις είτε να κάνει πρόσκληση για συγκριτική αξιολόγηση.

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι όταν δημιουργηθεί νέος ηλεκτρικός χώρος σε κορεσμένο δίκτυο:

α) η Ρ.Α.Ε. εξετάζει τα εκκρεμή σε αυτήν αιτήματα (αρ. 8, παρ. 5)

β) αν υπάρχει ακόμα περιθώριο διενεργεί πρόσκληση για συγκριτική αξιολόγηση νέων αιτήσεων (αρ. 8, παρ. 6).

Για λόγους σαφήνειας και πληρότητας, ο Κανονισμός θα πρέπει να κάνει ρητή μνεία στάδιο α) που ορίζει ο νόμος και να διευκρινίσει ότι «η Ρ.Α.Ε. ξεκινά να εξετάζει τα εκκρεμή σε αυτή αιτήματα, μονό εάν παραμένει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος μετά την χορήγηση δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης στα έργα που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής».

Είναι ορθό και σύννομο το ότι ο Κανονισμός καθορίζει κάτι δίκαιο (που δεν υπάρχει με σαφήνεια στο) νόμο, ότι δηλαδή πριν η Ρ.Α.Ε. δεχθεί νέα αιτήματα εξετάζει τα εκκρεμή σε αυτήν. Όμως, αυτό ίσως είναι πρόβλημα και ίσως υπερβαίνει την εξουσιοδοτική διάταξη διότι ο νόμος δεν προβλέπει ρητά αυτό το στάδιο. Πιθανώς λοιπόν να μπορεί να ερμηνευθεί ότι ο νόμος θεώρησε ότι ένα παλιό αίτημα για άδεια παραγωγής που υποβλήθηκε κάποτε σε ένα δίκτυο το οποίο ήταν ήδη κορεσμένο ή κορέστηκε μετά, με αποτέλεσμα το αίτημα να μην εξεταστεί ποτέ, δεν έχει προτεραιότητα έναντι άλλων νέων αιτημάτων. Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι η τήρηση της προτεραιότητας όπως προβλέπεται στο σχέδιο είναι δίκαιη και συνάδει με τις γενικότερη αρχή της χρηστής διοίκησης. Θα πρέπει όμως να προβλεφθεί ότι πριν την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων η Ρ.Α.Ε. θα πρέπει να ζητά επανεπιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του αιτούντα.

Τέλος ο Κανονισμός έρχεται και περιορίζει την επιλογή που αφήνει ο νόμος μεταξύ ανακοίνωσης για υποδοχή νέων αιτήσεων και πρόσκλησης για νέες αιτήσεις που θα αξιολογηθούν συγκριτικά, και καθορίζει ότι η Ρ.Α.Ε. θα κάνει οπωσδήποτε πρόσκληση. Αυτό ίσως υπερβαίνει τις εξουσίες που έχει ο Κανονισμός, και θα πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής η επιλογή που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 9, παρ. 2δ: Οι προϋποθέσεις αντιπροσωπευτικότητας των ανεμολογικών δεδομένων παραπέμπονται ξανά στον Οδηγό Αξιολόγησης με συνέπεια να αναβάλλεται ξανά η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.

Άρθρο 9, παρ. 2.στ: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αντίθετη στη νομοθεσία που εισήχθη με τους ν.2941/2001, 3468/2006 και 3851/2010. Είναι επίσης αντίθετη (ως προς τις δημοτικές εκτάσεις) με το Ν.Δ. 221/1974. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη Ρ.Α.Ε. και τις επενδύσεις. Η διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί με το ακριβές λεκτικό του κριτηρίου όπως αυτό έχει περιληφθεί στο ν. 3468/2006.

Αναλόγως πρέπει να απαλοιφεί τελείως η δήλωση του σημείου 14 του Μέρους 4 του Παραρτήματος 1. Είναι παράλογο και άδικο, οι Α.Π.Ε. να είναι η μοναδική κατηγορία επενδύσεων που σε τόσο πρώιμο και ανώριμο στάδιο θα πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κτηματολογίου και του δασολογίου του κράτους.

Συμπληρωματικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Το κριτήριο που τίθεται περί «υπάρξεως ανυπέρβλητων εμποδίων», η διαπίστωση των οποίων ενεργοποιεί στη φάση της κατάθεσης της αίτησης για άδεια παραγωγής την εξέταση της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της έκτασης από τη Ρ.Α.Ε. είναι ένα κριτήριο κατεξοχήν υποκειμενικό και κατά κανένα τρόπο δεν διασφαλίζεται η ενιαία ερμηνεία του.

Η περαιτέρω εξειδίκευση του κριτηρίου με το έντυπο της αίτησης στο Παράρτημα 1, Μέρος 4, οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο του έργου, και σε σε περιορισμό των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος στις Α.Π.Ε.. Προσκρούει έτσι στην ισχύουσα νομοθεσία ή οδηγεί σε διενέργεια πράξεων στα όρια της νομιμότητας, όπως δύναται με τεκμηριωθεί με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα από την αποκτηθείσα εμπειρία επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αναπτυσσόμενων έργων.

Τέλος, είναι εντελώς ασαφές αν το Μέρος 4 του Παραρτήματος 1 πρέπει να συμπληρώνεται πάντα ή μόνο εκ των υστέρων αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Ειδικά για τις δημοτικές εκτάσεις αναφέρονται τα ακόλουθα: Κατά το σχέδιο του Κανονισμού ο επενδυτής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τη δημοπρασία πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης, κάτι που είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και στην πραγματικότητα αποκλείει τα έργα Α.Π.Ε. από δημοτικές εκτάσεις. Τούτο διότι οι διαδικασίες δημοπρασιών δημοτικών ακινήτων είναι εξαιρετικά επισφαλείς ως προς τους χρόνους και τις επιπλοκές τους. Ακόμα και αν εξελιχθούν με τον ομαλότερο τρόπο, βάσει των σχετικών διατάξεων για την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας που περιέχει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), οδηγούν σε όρους εξαιρετικά ανελαστικούς οι οποίοι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί από ένα έργο που βρίσκεται σε εξαιρετικά ανώριμο στάδιο, έχει υψηλό ρίσκο ανάπτυξης, δεν έχει εξασφαλίσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, και δεν έχει οριστικοποιήσει το σχεδιασμό σε ουσιαστικά τμήματα του έργου του, όπως τα έργα σύνδεσης στο σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο 178 του ΚΔΚΚ που προβλέπει ευλόγως την προς το μέγιστο όφελος των Δήμων αξιοποίηση της περιουσίας τους, και το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά στις Δημοτικές Αρχές να αποδέχονται την ύπαρξη όρων στα συμφωνητικά μακροχρόνιων μισθώσεων περί επιγενόμενης έναρξης καταβολής μισθωμάτων. Τέλος, στην περίπτωση αυτή η εξασφάλιση της γης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσαρμοσθεί σε τυχόν τροποποιήσεις του σχεδιασμού που συνήθως απαιτούνται στις μετέπειτα φάσεις ανάπτυξης του έργου, και πρακτικά αυτό θα σημαίνει τροποποίηση της καταρτισθείσας δια δημοπρασίας σύμβασης με άκρως γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Άρθρο 9, παρ. 2.ζ: Είναι ασαφές τι νοούνται ως κανόνες διαφάνειας και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν.

Άρθρο 10, παρ. 1β:Πρέπει να προστεθεί «… ή εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας».

Άρθρο 13, παρ. 1β: Απαιτείται διευκρίνιση αν εννοεί «άδεια λειτουργίας» και εκ παραδρομής αναφέρεται «παραγωγής», αλλιώς θα μπορούσε να αναφερθεί στην αρχή της παραγράφου «… ανανεώνεται πριν τη λήξη της…».

Άρθρο 13, παρ. 2: Η επαναξιολόγηση εν λειτουργία έργων για τη χορήγηση παράτασης της άδειας παραγωγής είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική διάσταση εξετάζεται ούτως ή άλλως κατά την παράταση ισχύος της απόφασης ΕΠΟ. Επίσης είναι μάλλον σιβυλλική η διατύπωση περί κριτηρίων αξιολόγησης που «επηρεάζονται από την ανανέωση».

Άρθρο 13, παρ. 4: Η πρόβλεψη για μη αξιολόγηση αίτησης ανανέωσης Άδειας με repoweringείναι κατανοητή ως κίνητρο και ως προβλεπόμενη από το ν.3851/2010, αλλά παράλογη όταν για απλή ανανέωση απαιτείται επαναξιολόγηση σύμφωνα με την παρ. 2.

Άρθρο 14, παρ. 1.β:Είναι ασαφές ποια είναι η επιφύλαξη των παρ. α’ και β’ της παρ. 1 του αρ. 16. Να διευκρινισθεί.

Άρθρο 14, παρ. 1.γ: Είναι ακατανόητη η προνομιακή μεταχείριση των έργων σε κορεσμένα δίκτυα. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου πρέπει να ισχύει για όλα τα έργα.

Σε κάθε περίπτωση, δια της παραπομπής στην περίπτωση θ’ της παρ. 2 του αρ. 9, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιορίζεται εξαιρετικά χωρίς καμία αιτιολόγηση. Συγκεκριμένα, δικαίωμα αλλαγής του χώρου εγκατάστασης έχουν μόνο τα έργα Α.Π.Ε. που εμπίπτουν σε ζώνη αποκλεισμού που έχει οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο (και ίσως μόνο αν αυτός ο ειδικός και συγκεκριμένος τρόπος έχει περιέλθει σε γνώση της Ρ.Α.Ε.). Όμως, ένα έργο Α.Π.Ε. μπορεί να αποκλεισθεί εξαιτίας των πάμπολλων νέων κριτηρίων και περιορισμών που έθεσε εν τω μεταξύ των ΕΧΠ εις βάρος των Α.Π.Ε. και τα οποία δεν ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για άδεια παραγωγής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι δυνατή η αλλαγή του χώρου εγκατάστασης.

Άρθρο 15, παρ. 5:Πολύ ορθή διάταξη. Ελπίζουμε να παραμείνει.

Άρθρο 16, παρ. 8.: Να γραφεί «Η Ρ.Α.Ε. ζητά την εντός προθεσμίας αναστροφή πραγματοποιηθείσας μεταβολής που δεν πληροί το κριτήριο ζ’ του άρθρου 9 και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, ανακαλεί την Άδεια.»

Άρθρο 17, παρ. 1β: Να γραφεί:

«β) αν ο αδειούχος μεταβάλλει την εταιρική σύνθεση ανεξαρτήτως ποσοστού, εφόσον το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που μετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο και τα οποία μεταβάλουν το ποσοστό συμμετοχής τους, είναι διαφορετικά από εκείνα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου.»

Άρθρο 17, παρ. 1ε: Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων αιολικών πάρκων, η μεταβολή της ισχύος πρέπει να ελέγχεται στο σύνολο του συγκροτήματος και όχι σε κάθε επιμέρους αιολικό πάρκο. Να προστεθεί στο τέλος η φράση:

«Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων αιολικών πάρκων, αρκεί να μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του συνόλου του συγκροτήματος επιτρεπομένης της αύξησης της ισχύος για ένα ή περισσότερα αιολικά πάρκα του συγκροτήματος, χωρίς να επέρχεται μεταβολή των ορίων των γηπέδων εγκατάστασης των πάρκων, άλλη από τον περιορισμό τους»

Άρθρο 17, παρ. 1στ: Το κρίσιμο είναι να μην υφίσταται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας από την επερχόμενη μεταβολή. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί ακόμα και σε περιπτώσεις αύξησης του πλήθους των ανεμογεννητριών (αν και αναμένεται αυτές οι περιπτώσεις να είναι λίγες). Να τροποποιηθεί ως εξής:

«στ) αν μεταβάλλεται το πλήθος ή ο τύπος των ανεμογεννητριών με μεταβολή της διαμέτρου πτερωτής ή αν μειώνεται ο αριθμός τους, χωρίς υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας.»

Αν δεν γίνει αποδεκτή η ανωτέρω πρόταση, τουλάχιστον η φράση «με μεταβολή της διαμέτρου πτερωτής ή αν μειώνεται ο αριθμός τους,» να αντικατασταθεί με τη φράση «με πιθανή μεταβολή της διαμέτρου πτερωτής ή αν δεν αυξάνεται ο αριθμός τους,»

Τέλος, στις περιπτώσεις συγκροτημάτων αιολικών πάρκων, η μεταβολή αυτή πρέπει να ελέγχεται στο σύνολο του συγκροτήματος και όχι σε κάθε επιμέρους αιολικό πάρκο. Να προστεθεί στο τέλος η φράση:

«Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων αιολικών πάρκων, η ανωτέρω μεταβολή αρκεί να αφορά το σύνολο του συγκροτήματος χωρίς να απαιτείται να ισχύει για κάθε επιμέρους αιολικό πάρκο χωριστά».

Άρθρο 17, παρ.1: Να προστεθεί νέα παρ. 1ζ, ως εξής:

«ζ) σε κάθε άλλη μεταβολή που δεν περιλαμβάνεται στο αρ. 14, παρ. 1»

Άρθρο 17, παρ.2: Να προστεθεί νέα παρ. 2ε, ως εξής:

«ε) σε κάθε άλλη μεταβολή που δεν περιλαμβάνεται στο αρ. 14, παρ. 2»

Άρθρο 18:Είναι ασαφές το περιεχόμενο και ο σκοπός του άρθρου αυτού.

Άρθρο 33: Παρότι το άρθρο αυτό (33) αναφέρεται σε σταθμούς καύσης επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων και δεν αφορά άμεσα την αιολική και τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., τις επηρεάζει και μάλιστα αρνητικά καθώς οι διατάξεις του και ιδιαίτερα οι ειδικοί όροι του παραρτήματος 11 δεν προσδιορίζουν επαρκώς α) τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται η ενέργεια που θα προέρχεται από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα, β) το μηχανισμό απορρόφησης και την τιμολόγηση της ενέργειας που προέρχεται από το μη βιοαποδομήσιμο κλάσμα, γ) με σαφήνεια την ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμα υλικά των αποβλήτων για να θεωρηθεί η αντίστοιχη μονάδα ως μονάδα Α.Π.Ε., δ) τη συχνότητα και τη μεθοδολογία των μετρήσεων της σύστασης του εισερχόμενου καυσίμου. Ως αποτέλεσμα είναι πιθανό, οι σταθμοί αυτοί να λειτουργούν ως Α.Π.Ε. χωρίς στην πραγματικότητα να είναι, νοθεύοντας το επιδιωκόμενο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, στρεβλώνοντας την αγορά, στερώντας πόρους, οικονομικούς και άλλους, από τις υπόλοιπες Α.Π.Ε. και δρώντας ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Άρθρο 39: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εισαχθεί διατύπωση διαφορετική από το ακριβές λεκτικό της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 3468/2006. Αντιθέτως, το προτεινόμενο λεκτικό είναι πιο επικίνδυνο και μειώνει την προστασία που προσφέρει ο νόμος στον επενδυτή.

Προτείνεται είτε να εισαχθεί αυτολεξεί η διάταξη της παρ. 4 του αρ. 3 είτε να γραφεί «Για τη παύση της ισχύος της άδειας εφαρμόζεται η παρ. 4 του αρ. 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει. Για τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης του αιτήματος παράτασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 42».

Άρθρο 42, παρ. 2: Η διάταξη φαίνεται αντίθετη στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ και τη νομολογία του ΣτΕ περί ανωτέρας βίας. Για πρακτικούς επίσης λόγους σημειώνεται ότι όταν ανακύπτει ο λόγος ανωτέρας βίας δεν είναι πάντα προφανές ότι θα οδηγήσει ή όχι σε καθυστέρηση. Επομένως, η εισαγόμενη διάταξη περιορίζει άδικα την ασφάλεια των επενδύσεων.

Άρθρο 42, παρ. 3: Είναι παράλογο και οξύμωρο να απαιτείται ουσιαστικά η έγγραφη παραδοχή μιας υπηρεσίας ότι καθυστερεί και κωλυσιεργεί και μάλιστα η εξασφάλιση αυτής να είναι υποχρέωση του αδειούχου! Η διάταξη αυτή περιορίζει εξαιρετικά και παρανόμως τα δικαιώματα των φορέων που απορρέουν από την παρ. 4 του αρ. 3 του Νόμου. Πρέπει απαραιτήτως να αποσυρθεί. Παραμένει βεβαίως η υποχρέωση του αδειούχου να τεκμηριώσει τη μη υπευθυνότητα του για την καθυστέρηση έκδοσης της άδειας εγκατάστασης με όποιο τρόπο κρίνει εκείνος καλύτερο. Στη συνέχεια εναπόκειται στη Ρ.Α.Ε. να αξιολογήσει την τεκμηρίωση και να απευθυνθεί η ίδια στις επίμαχες υπηρεσίες αν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 42, παρ. 6:Είναι ασαφές γιατί διαφοροποιείται η περίπτωση αυτή από τις λοιπές περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Μόνο για την μη απαίτηση υποβολής αιτήματος; Να τεκμηριωθεί.

Άρθρο 43: Πολύ επικίνδυνο και σημαντικό. Η διάταξη της παρ. 1 του αρ. 15 του ν.3851/2010 οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση όλων των αδειών παραγωγής χωρίς οι αδειούχοι να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όπως επιτάσσει η αρχή της χρηστής διοίκησης.

Το ΥΠΕΚΑ και η Ρ.Α.Ε. έχουν δηλώσει ότι προωθούν νομοθετική ρύθμιση για να θεραπευθεί αυτή η τραγική αβλεψία του ν.3851/2010. Αν’ αυτής, η ισχύς της διάταξης επιβεβαιώνεται με το αρ. 43, το οποίο δεν έχει και πρακτικό νόημα, αφού αποκλείεται η να προλάβει να εφαρμόσει τη διαδικασία του αρ. 42 εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η παρ. 1 του αρ. 15 του ν.3851/2010. Το πιθανότερο άλλωστε είναι ότι δεν θα έχει υπογραφεί ο Κανονισμός όταν θα παρέλθει η αποκλειστική αυτή προθεσμία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Για την εφαρμογή του μέρους 4 (παρ. 14) θα πρέπει να έχει καταρτιστεί δασολόγιο και κτηματολόγιο στη περιοχή ή τουλάχιστον για το πολύγωνο της αίτησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτημα για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. Ωστόσο ακόμα και στην περίπτωση τελεσιδικίας ως προς το χαρακτήρα της περιοχής δεν αποκλείεται να υπάρξει εναντίωση από ιδιοκτήτη ή φερόμενο ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια για το μέρος 4 επιβάλλεται να γίνει ρύθμιση για ισχύ του σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή όταν θα εφαρμόζεται δασολόγιο και κτηματολόγιο ή διαφορετικά όταν αναρτηθούν όλοι οι δασικοί χάρτες και τελεσιδικήσουν οι σχετικές πράξεις σε περίπτωση προσβολής τους.

Ενόψει αυτών απαιτείται η διατήρηση της οικείας παραγράφου του προηγούμενου κανονισμού ή να περιοριστεί η ισχύς των νέων ρυθμίσεων σε περιοχές που διαθέτουν κυρωμένους δασικούς χάρτες ή κτηματολογικά διαγράμματα.

eletaen
By eletaen May 9, 2011 15:21 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

one × five =

Ταινιες, εικονες & λογια για την ———– Κλιματικη αλλαγη ————

Εκδηλωσεις